Kráľ Svätopluk do konceptu európskeho kresťanského univerzalizmu ponúkol štvrtý subjekt Sclaviniu alebo Regnum Sclavorum. Prijal koncept západného univerzálneho poňatia Európy. V tom slávnom liste zo septembra 885 od Jána VIII. bulou Industriae tuae a, samozrejme, potvrdenú ďalším pápežom Štefanom V. ho oslovuje Regis Sclavorum, teda kráľ Slovanov. Svätopluk bol kráľom starých Slovákov a aj Nitrania boli súčasťou tohto konceptu. To sa odzrkadľuje aj na objektoch dávnej slávy najstaršieho slovanského štátu, keď bola Nitra hlavné mocenské a politické centrum diania. Ale nielen Nitra a Nitrania. Najmä dnešné Slovensko ho považuje za svoj najstarší štátny útvar.

Kráľ Svätopluk/Snímka: infoglobe.sk

SLOVENSKÝ KRÁĽ SVÄTOPLUK

MILOVANÉMU SYNOVI SVÄTOPLUKOVI, SLÁVNEMU VLADÁROVI. TVOJEJ HORLIVOSTI CHCEME DAŤ NA VEDOMIE, ŽE SME SPOZNALI ÚPRIMNOSŤ TVOJEJ ODDANOSTI I TÚŽBU CELÉMU TVOJMU ĽUDU.

Snímka: wikimedia.org

Veľká Nitrava

Veľká Nitrava nazývaná aj Svätoplukova ríša bol západoslovanský štát existujúci medzi rokmi 833 a začiatkom 10. stor. (v minulosti nazývaná aj Veľkomoravská ríša). Jeho centrálne územie zodpovedalo dnešnej Morave a Slovensku spolu so susediacim severným a stredným Maďarskom. Bol to prvý väčší slovanský štát vôbec. Najmä dnešné Slovensko ho považuje za svoj najstarší štátny útvar. Za vlády Svätopluka dosiahla ríša najväčší rozmach. Pripojili sa k nej Čechy, územie lužických Srbov, juh Poľska, okolie rieky Tisy a Sedmohradsko.

Podľa názoru a myšlienky bývalého predsedu Matice Slovenskej Ing. Mariána Tkáča, PhD. je správny názov Veľká Nitrava a to z dôvodu:

 • Kráľ Svätopluk riadil ríšu z Nitry a centrálna moc vychádzala z Nitry
 • Nitra bola centrum védskej moci
 • Nie náhodou sú Slováci ako jediný národ v Európe, ktorý si dokázal obnoviť svoju štátnosť po viac ako tisíc rokoch, zatiaľ čo Morave a Moravákom sa to nepodarilo

Ing. Marián Tkáč, PhD./snímka: fab

Kráľ Slovákov – Svätopluk

Prof. Martin Homza, Dr.: Svätoplukovskou tradíciou, ide o konštrukciu, na ktorej je postavené slovenské sebavedomie. V tom má profesor Kučera jednoznačne pravdu. Najmä skutočnosť, že naozaj vyšiel z Nitry, ale on Nitru nesmiernym spôsobom presiahol. Tak, že sa mu podarilo k Nitriansku pričleniť Moravu ‒ tým, že Moravania si ho vybrali za svojho panovníka. No a čo je dôležité, tak vlastne pričlenil rímsku a vtedy už aj ríšsku Panóniu, kedysi patriacu Pribinovi, Koceľovi potom Arnulfovi, a to bol veľmi dôležitý moment. Lebo on v tej chvíli vytvoril politický koncept toho, čo dnes môžeme nazvať podľa existujúcich prameňov Regnum Sclavorum ‒ Kráľovstvo Slovanov. A pre tento koncept získal korunu a legitimitu od pápežstva. Od Jána VIII. bulou Industriae tuae a, samozrejme, potvrdenú ďalším pápežom Štefanom V. V tom slávnom liste zo septembra 885 ho oslovuje Regis Sclavorum, teda kráľ Slovanov. Preto o tom hovorím, lebo Svätopluk až do posledných rokov sporu s Arnulfom, svojím švagrom a kmotrom, nebol voči ríši nelojálny. On to Kráľovstvo Slovanov budoval ako súčasť projektu latinského západného univerza, vytvoreného Západofranskou a Východofranskou ríšou a povedzme Lotrinskom, Itáliou. Svätopluk do konceptu európskeho kresťanského univerzalizmu ponúkol štvrtý subjekt Sclaviniu alebo Regnum Sclavorum. Prijal koncept západného univerzálneho poňatia Európy. Tu je ten dôležitý moment, pre ktorý je tento človek fascinujúci. On nielenže patrí Slovákom, ale on je ponad strednou Európou, lebo prispel k vytvoreniu koncepcie latinského kresťanstva… A ak sa pýtate, či bol kráľom starých Slovákov? Odpoviem áno, aj Nitrania boli súčasťou tohto konceptu. Ale nielen Nitrania.

Kráľ Slovákov – Svätopluk/snímka: skspravy.sk
Pravdepodobná najväčšia rozloha za panovania Svätopluka/snímka: sk.wikipedia.org
Kráľovstvo a ríša Slovákov – Veľká Nitrava/Snímka: wikimedia.org

Prof. Martin Homza, Dr.

Prof. Martin Homza, Dr. (* 1. január 1967, Gelnica) je slovenský historik, medievalista a univerzitný profesor. Žiak prof. Matúša Kučeru. Je špecialistom v odbore starších slovenských a stredoeurópskych dejín. Pracuje so stredovekými prameňmi naračného charakteru (kroniky, letopisy, hagiografické texty). Je autorom vedeckých monografií, editorom vedeckých textov z dejín Spiša, k dejinám Karpatsko-jadranskej oblasti a slovenských textov predspisovného obdobia v rámci edície „Monumenta Linguæ Slovacæ“. Pôsobí na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK).

Snímka: sk.wikipedia.org

Zobor nad Nitrou

Zobor je najjužnejší geomorfologický podcelok jadrového pohoria Tribeč medzi Nitrou a Žiranmi. Najmocnejšou energetickou lokalitou Slovenska je podľa znalcov tajomna vápencový vrchol Zobor nad Nitrou, mestom, ktoré zažilo panovanie mocných kniežat a kráľov. Silové miesto so zvyškom mohutného hradiska, prameňmi, jaskyňou a pestrou flórou z nás vyháňa pocity samoty a prebúdza hrdosť.

Snímka: goslovakia.sk
Silové a energetické miesta Slovenska

Nitra

Nitra je mesto ležiace v Nitrianskom kraji vzdialené približne 90 km východne od hlavného mesta Bratislavy. Preteká ňou rovnomenná rieka Nitra. Panorámu Nitry tvorí Sedem pahorkov: zo severnej strany sa týči vrch Zobor, Hradná skala, Vŕšok, Kalvária, Borina, Ľupka spolu s Martinským vrchom. Prvé potvrdené historické zmienky sú z roku 828. Je po nej pomenovaná planétka (9543) Nitra.

Snímka: wikimedia.org

30 000 – 23 000 rokov p. n. l.
Prví obyvatelia sa na území Nitry objavili v dávnom praveku. Utáborili sa v chatrčiach v Nitre – na Čermáni, na vrchu Tobola pri Horných Krškanoch. V jaskyni pod Nitrianskym hradom bolo tiež objavené prechodné sídlisko najstarších obyvateľov tohto územia – lovcov mamutov. Nálezy čepeliek, hrotov a mnohých úlomkov z pazúrika a jaspisu, svedčia o tom, že tieto nástroje si praobyvatelia Nitry vyrábali priamo na mieste

4 500 rokov p. n. l.   
Na území dnešnej Nitry (stred mesta, Párovce, Mlynárce, Zobor) žili roľnícke kmene, ktoré ako prvé na sprašovom podloží začali intenzívne obrábať úrodnú pôdu

1 800 – 750 rokov p. n. l.
Územie Nitry a jej blízke okolie obývali kmene, ktoré sa zaoberali roľníctvom, dobytkárstvom, lovom, odlievaním a spracovaním kovov (bronzu, zlata), čo pre túto oblasť bolo charakteristické a preto táto kultúra dostala názov nitrianska. Žili tu aj remeselníci zruční v hrnčiarskej výrobe. Praobyvatelia nášho územia, aby sa chránili pred kočovnými dobyvateľmi, opevnili areál Horného mesta, kde vzniklo rozsiahle sídlisko chránené priekopou naplnenou vodou a zemným valom

750 – 400 rokov p. n. l.
Na vrchole Zobora bolo vybudované mohutné hradisko s 2 až 10 m vysokými valmi. Malo chrániť obyvateľov územia Nitry v časoch nájazdov a útokov cudzích kmeňov. Menšie hradiská boli na Lupke, v Dražovciach a Žibrici

400 – 0 rokov p. n. l.
Žili tu bojovní Kelti, ktorí boli zruční hutníci a kováči

4. storočie
V  okolí Nitry sa usadili Slovania

623 – Franský obchodník Samo prispel dodávaním zbraní aj osobnou účasťou k zvrhnutiu nadvlády Avarov nad Slovanmi. Po víťazstve si ho slovanské kniežatá zvolili za kráľa. Pod jeho vedením vznikla nadkmeňová spoločenská organizácia – Samova ríša. Pravdepodobným centrom tohto prvého organizovaného štátneho útvaru bolo územie Bratislavy a Nitry

820 – Slovanské pohrebiská v Nitre a v jej okolí poukazujú na to, že práve toto mesto bolo dôležitým politickým, vojenským a hospodárskym centrom rozsiahleho včasno-feudálneho štátneho útvaru, ktorý zaberal takmer celé územie dnešného Slovenska a priľahlej časti Maďarska. Na tomto území, o ktorom môžeme predpokladať, že priamo nadväzuje na Samovu ríšu, vládol knieža Pribina. Nitra bola sídlom Nitrianskeho kniežatstva

828 – Pribina dal na svojom pozemku postaviť prvý kresťanský kostol, ktorý v rokoch 829 – 833 vysvätil soľnohradský arcibiskup Adalram

833 – Mojmír I. vyhnal Pribinu z Nitry a zmocnil sa jeho kniežatstva, ktoré pričlenil k svojmu. Bol vytvorený štátny celok, ktorý nazývame ako Veľká Nitrava

863 – Na Slovensko prišli zo Solúna byzantskí vierozvestcovia, bratia Konštantín a Metod, aby slovanskému ľudu objasňovali večné pravdy Svätého písma v jeho reči. Konštantín – Cyril utvoril prvé slovanské písmo hlaholiku, preložil prvé liturgické texty do staroslovienčiny

880 – V jednom z najcennejších písomných dokumentov pre slovenské dejiny, liste Jána VIII. pre Svätopluka z roku 880 Industriae tuae je Svätopluk  titulovaný ako kráľ a pápež mu oznamuje ustanovenie Vichinga za nitrianskeho biskupa. Nitra mala vtedy už pravdepodobne mestský charakter a pozostávala z piatich opevnených hradísk a vyše dvadsiatich sídlisk s rozvinutými remeslami

907 – zánik Veľkonitrianskej ríše

993 – Na Zobore už bol postavený benediktínsky kláštor sv. Hypolita. Bol to najstarší kláštor na Slovensku. Benediktínski mnísi sa zaoberali poľnohospodárstvom. Pod Zoborom začal pôsobiť pustovník sv. Andrej – Svorad

11. storočie – Na hradnom kopci už stál románsky kostolík sv. Emeráma. Ku kostolíku priliehal cintorín. Centrum politickej moci sa prenieslo do Horného mesta, kde na Hradnej skale vznikol ranorománsky hrad

1018 – 1025 – Slovensko sa stalo súčasťou uhorského štátu a Nitra sídlom pohraničného vojvodstva

1111 – Vznikla Zoborská listina, ktorá uvádza súpis majetku benediktínskeho kláštora sv. Hypolita. Spomína sa tu aj existencia školy, ktorá vyvíjala činnosť pri benediktínskom kláštore a meno prvého a najstaršieho známeho richtára v Nitre – Peregrina

1113 – Bola napísaná druhá Zoborská listina

1230 – V Nitre sa usádzajú františkáni

1248 – Privilégium mesta Nitry spomína Párovce ako „Castrum Judeorum“ (opevnené židovské mesto)

Uhorský kráľ Belo IV. povýšil Nitru na slobodné kráľovské mesto

14. storočie – expanzie Matúša Čáka Trenčianskeho na Nitru

1432 – Nitru obliehali husitské vojská, poškodili mesto aj hrad

1472 – Matej Korvín pre Dolné mesto písomne potvrdil kráľovské výsady

1530 – počiatok útokov Turkov na Nitru a jej okolie

1608 – Do Nitry prišli piaristi 

1622 – 1642 – Po Mikulovskom mieri dostal hrad aj mesto biskup Ján Telegdy. Takmer od základov dal postaviť Biskupský palác, vežu nechal zreštaurovať a barokizovať Horný kostol a dal ho rozšíriť o Dolný kostol

1624 – Ján Telegdy opäť do Nitry povolal františkánov a v Hornom meste im nechal postaviť kláštor a kostol

1663 – Turci obsadili hrad i mesto. Do hradu vpochodovali bez odporu. Stalo sa tak zradou istého Nemca z hradnej posádky i veliteľa maďarskej čaty. Počas okupácie mesta zničili františkánsky kláštor a kostol

1664 – Po vytlačení Turkov z hradu biskup Tomáš Pálffy dal vybudovať posledné opevnenie hradu – múry hviezdicovitého tvaru s priekopami

18. storočie – Obyvateľov Nitry sužovali morové epidémie

1701 – V Nitre začínajú vyučovať piaristi. Touto činnosťou sa zaoberali až do roku 1950

1703 – Počas protihabsburského povstania Františka Rákocziho II. jeho vojská obsadili hrad a zničili ho. Dolné mesto a Párovce vyhoreli. Nitru pustošili až do kapitulácie v roku 1708

1715 – Z tohto roku pochádza prvá zmienka o kňazskom seminári v Nitre

1748 – Nitru a jej okolie napadli žravé kobylky

1750 – V Nitre na Párovciach vznikla Židovská náboženská obec. Žilo tu 21 židovských rodín a rabín

1765 – Nitra dostala ako dar od biskupa Jána Gustíniho prvý mestský dom. Úradovalo sa v ňom až do roku 1880

1782 – Cisár Jozef II. zrušil zoborský kláštor. Zrušil aj rehoľu kamaldulov. V zoborskom kláštore bola založená manufaktúra

1785 – Podľa územnosprávnej reformy Jozefa II. bol utvorený Nitriansky dištrikt (kraj), ktorý spolu s Banskobystrickým a Košickým tvorili Slovensko

1836 – V Nitre začala pracovať prvá tlačiareň

1844 – Nitra mala 5 492 obyvateľov

1848 – Zlúčili sa pôvodne samostatné mestské štvrte a ulice Horné mesto, Podhradie, Kapitulská ulica, Ďurčianska ulica s Dolným mestom

1848 – Na Borine postavili poslednú šibenicu

1854 – Postavili Kláštor a Kostol Navštívenia Panny Márie

1858 – Zbúrali Tureckú bránu (stála na rohu budovy bývalej reštaurácie Králik)

1860 – Nadstavili krídla Župného domu

1860 – Otvorili kameňolom na Zobore

1863 – Založili parný mlyn Arpád (od roku 1873 ako cholerový špitál)

1863 – Založili Ronchettiho Telocvičný spolok

1863 –  Začali výstavbu Nitriansky mlynov (dnes nákupno-zábavné centrum Mlyny)

1866 – Július Gisser založil prvú súkromnú šermiarsku školu v Uhorsku

1868 – Július Gisser vybudoval na Číneši prvé kúpalisko v Nitre

1872 – Vznikol dobročinný Nitriansky židovský ženský spolok

1875 – Založili hudobnú školu Eduarda Artmanna

1876 – Otvorili železničnú stanicu

1876 – Otvorili záhradnú reštauráciu s tanečnou sálou na Zobore – Teufelovu záhradu

1877 – V máji pre verejnosť sprístupnili zbierku starožitností Nitrianskej župy Rímsko-katolíckeho Vyššieho gymnázia

1878 – 1879 – Podľa projektu F. Schmidta a J. Lipperta z Viedne bola postavená vo východnom krídle Veľkého seminára novoklasicistická diecézna knižnica, ako verná kópia Szecsényiho maďarskej národnej bibliotéky v Budapešti. Mala viac ako 100 000 zväzkov cenných kníh, rukopisov a aj 78 vzácnych prvotlačí z rokov 1473 až 1500

1878 – Na Zobor začal premávať omnibus (krytý konský povoz)

1880 – Zbúrali vežu Kostola sv. Jakuba na námestí

1880 – 1882 – Začala sa stavať Mestská radnica

1881 – Dobudovali železničnú trať Nitra – Topoľčany

1882 – Na mieste veže Kostola sv. Jakuba (dnes Svätoplukovo námestie) postavili Mariánsky stĺp

1882 – Vydláždili námestie pred Župným domom

1882 – Július Gisser zorganizoval prvé preteky v rýchlostnom i vytrvalostnom plávaní na rieke Nitra

1882 – Zriadili verejné parné a vaňové kúpele

1882 – Pod Zoborom, podľa projektu Jána Lyku, začali výstavbu Šiator tábora, baraky vojenského sústreďovacieho tábora

1882 – Bola postavená klasicistická budova divadla (Župné divadlo, zmenšená kópia národného divadla v Budapešti)

1883- Nitra sa stala sídlom Hornouhorského vzdelávacieho maďarského spolku FEMKE, ktorý vyvíjal silný maďarizačný tlak na slovenskú pospolitosť. Bolo postavené župné divadlo. Pripomínalo zmenšenú kópiu národného divadla v Budapešti. Roku 1945 bolo zničené pri bombardovaní Nitry.

1883 – Dostavali kasárne pod Zoborom

1884 –  Postavili Malý seminár

1885 – Vznikol dobročinný Nitriansky kresťanský ženský spolok (roku 1894 založil prvé jasle)

1887 – Na Sihoti hostinský pán Arnold postavil kúpalisko

1887 – Postavili Hotel Lakner (neskôr Hungária, Slávia, Tatra, Dituria Golden Hoffer, Grand Hotel Sole)

1887 – Otvorili Diecéznu knižnicu

1888 – V Nitre zaznamenali prvého bicyklistu, bol ním tlačiar Nyárayi z Rimavskej Soboty

1890 – Podľa projektu Jána Lyku postavili kasárne (dnes tržnica)

1890 – Uviedli do prevádzky mestskú plynáreň a verejné osvetlenie

1890 – Na kúpalisku Sihoť zriadili plaveckú školu

1890 – Začiatok zakrývania ramena Nitričky

1891 – Mesto bolo osvetlené plynovými lampami

1892 – Postavili liečebňu na Zobore

1893 – Zatopením kameňolomu vzniklo Zoborské jazierko

1894 – Otvorili mestskú nemocnicu pod Kalváriou

1894 – Vznikol Aujezského mlyn (dnes už neexistuje)

1894 – Postavili poštovú budovu tzv. starú poštu (od roku 1961 dočasné sídlo VÚŽV)

1896 – Nitriansky mestský pivovar a sladovňa začali s výrobou

1896 – Odhalili Miléniový pamätník na Pyramíde

1897 – Dobudovali železničnú trať Lužianky – Hlohovec

1898 – Hostinský František Mitterbauer začal na Zobore poskytovať Kneippovu vodoliečbu

1899 – Pripravovala sa regulácia rieky Nitra

1899 – Pri Alžbetinej ceste postavili budovu Žrebčína (dnes Štefánikova trieda)

1900 – Dobudovali spojku Šurany – Nové Zámky

1900 – 10. novembra otvorili prvé nitrianske kino Adlerovo – I. uhorské vedecké elektronické divadlo

1901 – V priestoroch kasární pod Zoborom postavili vojenskú nemocnicu

1902 – V prízemných priestoroch piaristického gymnázia bolo otvorené župné nitrianske múzeum

1903 – Na Hlavnej ulici postavili Hotel Schiller

1903 – Postavili Justičný palác (Krajský súd)

1904 – Prvé elektrické osvetlenie v Nitre bolov Aujezského mlyne

1905 – Skanalizovali a zasypali koryto Nitričky a odstránili už zbytočný most pred Župným domom

1905 – Otvorili druhé nitrianske kino Chromo Biograph

1906 – 9. Januára postihlo Nitru citeľné zemetrasenie

1906 – K budove súdu pristavali väznicu

1908 – Ukončená secesná prestavba Župného domu

1908 – Otvorili ďalšie kino Meteor neďaleko súdu, pôsobil tu husľový samouk František Nemrava

1909 – Začiatky futbalu v Nitre

1909 – Na Kapitulskej ulici zriadili Mestskú hudobnú školu

1910 – 1911 – Bola postavená synagóga podľa projektov L. Baumhorna v orientálnom štýle

1911 – Postavili kalvínsky kostol na Číneši (dnes Ulica Fraňa Mojtu)

1911 – Postavili továreň na výrobu umelého ľadu

1911 – Postavili továreň Ferrenit

1911 – V uvoľnenej kalvínskej modlitebni vzniklo kino Uránia

1912 – Dostavali východný trakt Mestského domu

1912 – Pod Kalváriou postavili robotnícke družstevné domčeky

1912 – Založili Nitriansky telocvičný a šermiarsky spolok

1913 – Pri cintoríne postavili hasičskú zbrojnicu

1913 – Zriadili mestskú elektráreň

1914 – Na lúkach pri rieke Nitra pristálo prvé lietadlo Andreja Kvasa

1915 – Mesto elektrifikovali

1915 – Postavili nemocnicu so železničnou vlečkou a cintorín pre vojakov z I. svetovej vojny

1918 – V septembri v parku odhalili pomník padlým v I. svetovej dielne (dielo Alexandra Fintu)

1918 – Dňa 17. novembra vyšlo prvé číslo slovensko-maďarského týždenníka Nyitra – Nitra

1918 – Dňa 10. decembra vstúpili do mesta československé vojská

1919 – Založili TJ Sokol

1919 – Obnovili činnosť Matice slovenskej

1919 – Založili Mestskú verejnú knižnicu

1919 – Dňa 22. februára založili Občiansku besedu

1920 – Na lúkach za riekou postavili letisko

1920 – Začal premávať mestský omnibus na železničnú stanicu

1921 – Legionári vyhodili do vzduchu pamätník milénia na Pyramíde

1921 – Národný umelec Janko Jesenský až do roku 1928 pôsobil v Nitre ako župan

1922 – Nitra mala 15 041 obyvateľov

1922 – Po požiari postavili nový parný mlyn

1922 – Postavili Obchodnú akadémiu

1923 – Založili Futbalový klub AC Nitra

1923 – Postavili Poštársku kolóniu pod Zoborom

1924 – Postavili bitúnok a kafilériu – jednu z prvých na Slovensku

1924 – Vznikol požiar na hrade (8. augusta)

1924 – Vznikol Sokolský spevokol

1924 – Prvá zmienka o organizovanom volejbale

1924 – Začiatky bezmotorového lietania

1925 – Mesto kúpilo od biskupstva Sihoť

1925 – Postavili železničnú vlečku k Arpádovmu mlynu

1926 – Začal premávať autobus z mesta na Zobor

1926 – Bolo otvorené kino Palace (za socializmu premenované na kino Moskva)

1926 – Založili Masarykovu leteckú ligu

1926 – Vybudovali tenisové dvorce

1926 – Založili Hokejový klub AC Nitra

1926 – Postavili Mestský chudobinec (teraz Krajské riaditeľstvo polície na Kalvárskej ul.)

1926 – Postavili čistiacu stanicu odpadových vôd

1927 – Na mieste župnej nemocnice, prestavbou škrobárne  z r. 1903, vznikol cukrovar

1928 – Postavili Živnostenský dom (za socializmu Dom pionierov a mládeže)

1928 – Postavili tzv. Krajinské domky pod Kalváriou

1928 – Vznikla reštaurácia Nitran, po bývalej krčme Králik z roku 1827

1928 – Na Kalvárii postavili Misijný dom pre rehoľu verbistov

1929 – Dokončili stavbu Národného domu

1929 – Na Borine boli postavené vodojemy pre mestskú vodáreň

1930 – Otvorili letné záhradné kino s tanečnou reštauráciou

1930 – Postavili funkcionalistickú budovu poštového a telegrafného úradu

1930 – Vybudovali vodovod z mestských studní

1930 – V kine Palace premietali prvý celovečerný zvukový film

1930 – Preložili riečne koryto Nitry od areálu Arpádovho mlynu do terajšieho toku

1931 – Začal premávať autobus do Bratislavy

1931 – Pod Zoborom postavili areál Štátnej hospodárskej školy

1931 – Začala sa hospodárska kríza. V Nitre bolo okolo 1 000 nezamestnaných

1932 – Na štadióne Orol otvorili plavecký bazén

1932 – V Kláštore Vincentiek na Farskej ulici vznikol Rímskokatolícky ženský učiteľský ústav

1932 – Na Zobore sa uskutočnili prvé lyžiarske preteky v zjazde

1933 – Postavili Hotel Lőffler (neskôr známy ako Slovan)

1933 – Konali sa veľkolepé Pribinove oslavy pri príležitosti 1 100. výročia vysviacky prvého kostolíka na slovenskom území, ktorý dal postaviť knieža Pribina

1934 – Na Borine a Lupke začali leteckí nadšenci plachtiť na klzákoch

1935 – Na Vŕšku obnovili kaplnku sv. Michala z roku 1739

1935 – V mestskom parku na Sihoti postavili Žabiu fontánu od Tibora Bártfaya

1937 – Na mieste kina Meteor postavili budovu pre finančné úrady (neskôr Stovoprojekt)

1938 – Postavili polikliniku

1938 – Otvorili odbočku železničnej trate Zlaté Moravce – Zbehy

1939 – Postavili textilnú fabriku Pleta

1939 – Kolaudácia kasárni v Horných Krškanoch

1940 – Nitra sa stala sídlom župy

1940 – Zakryli riečku Nitrička od Župného domu po ústie rieky Nitra (posledná etapa)

1940 – Do Nitry sa presťahovalo Ľudové divadlo

1941 – Jaroslav Mráz založil továreň na výrobu lietadiel (na ploche vojenského letiska)

1941 – Na trati Nitra – Bratislava začali premávať priame rýchliky

1944 – Nitru obsadilo nemecké fašistické vojsko. Pred Vianocami bola Nitra bombardovaná (22. 12. 1944)

1945 – Nitra bola opäť bombardovaná. Počas bombardovania bolo usmrtených 348 osôb, zničených bolo 53 domov a 295 poškodených.

1945 – 27. marca pri tomto bombardovaní vyhorela budova divadla

1945 – 30. marca o 17.00 h Červená armáda oslobodila mesto

1946 – Po regulácii rieky postavili most severnej výpadovky na Zobor

1946 – Obnovili činnosť Sokola a Klubu slovenských turistov (KST)

1948 – Vznikla Telovýchovná jednota Sokol Nitra

1949 – Spustili vodnú elektráreň na rieke Nitra

1949 – Nitra sa stala sídlom kraja a bola ním až do roku 1960

1949 – Založili Vzor (výrobné družstvo krajčírov a obuvníkov)

1950 – V bývalej Sokolovni Národného domu vzniklo Nitrianske krajové divadlo

1951 – V rámci Krajového divadla v Nitre vznikol bábkový súbor

1952 – Otvára sa Vysoká škola poľnohospodárska a agronomickou a zootechnickou katedrou (presťahovaná z Košíc)

1952 – Vznikol basketbalový oddiel TJ Slávia

1953 – Na hrad premiestnili sídlo Archeologického ústavu

1953 – Začali stavať internát Mladosť

1954 – Začali stavať Azbestocementové závody (AZC) v Lužiankach

1954 – Postavili Biovetu

1954 – Začalo sa hrať na novom futbalovom štadióne

1954 – Založili 17 hektárový park medzi riekou Nitrou a Párovcami

1955 – Začali stavať letný amfiteáter pod Zoborom

1956 – Začali stavať obytné domy a obchody na Štúrovej ulici

1956 – Postavili Mraziarne

1956 – Postavili reprezentačnú budovu Okresného národného výboru

1956 – Na VŠP založili (16. mája) vysokoškolský súbor Zobor

1958 – Prvá imatrikulácia poslucháčov VŠP

1958 – Na sídlisku Párovce I začali stavať 2191 bytov

1959 – Vznikol Pedagogický inštitút, predchodca UKF

1959 – Nitra postúpila do prvej československej futbalovej ligy

1960 – Vznikol Park kultúry a oddychu (PKO)

1960 – Vzniklo samostatné Západoslovenské bábkové divadlo (v budove stálej bábkovej scény z roku 1906)

1960 – Založili Klub priateľov umenia

1960 – Založili Slovenské poľnohospodárske múzeum

1960 – Začali stavať pavilóny VŠP

1960 – Postavili most cez rieku (Štúrova ulica – Trieda Andreja Hlinku)

1960 – 1966 – Výstavba areálu internátu Mladosť, športovej haly a plavárne

1960 – Bol zrušený Nitriansky kraj. Nitra sa stala sídlom okresu, ktorý bol rozšírený o zrušené okresy Zlaté Moravce a Vráble

1961 – Otvorili Estrádnu halu PKO

1961 – Z Vígľaša presťahovali do Nitry Výskumný ústav živočíšnej výroby (VÚŽV)

1961 – Otvorili vysokoškolský internát Mladosť (predtým zväzarmovské letisko)

1962 – Dokončili projekt sídliska Chrenová

1962 – Vznikol Agrokomplex

1962 – Postavili areál Plastiky

1963 – Otvorili Nitrianske vlastivedné múzeum

1963 – Dokončili výstavbu štadióna  na Sihoti

1964 –  Postavili internát Pedagogickej fakulty pod Zoborom

1964 – Pedagogický inštitút premenovali na Pedagogickú fakultu

1965 – Nitra mala 45 588 obyvateľov

1965 – Začalo sa vyučovať v novopostavenom objekte Pedagogickej fakulty v Nitre

1965 – Vznikol Spevokol nitrianskych učiteľov

1965 – Vznikla Nitrianska galéria (v budove Župného domu)

1965 – Postavili mestskú vodáreň

1966 – Ukončili výstavbu areálu VŠP

1967 – Ukončili výstavbu internátu Nová doba

1968 – Vznikli Nitrianske textilné strojárne n.p.

1969 – Začali stavať závod Pleta n.p.

1970 – Vznikol potravinársky kombinát Milex

1970 – Začala premávať sedačková lanovka na Pyramídu

1970 – Mužstvo AC Nitra sa druhý raz prebojovalo do I. ligy

1971 – Začala sa generálna oprava hradu

1972 – Postavili atletický štadión VŠP na sídlisku Chrenová

1974 – Začali sa konať celoštátne poľnohospodárske výstavy v areáli Agrokomplexu

1974 –  Na Leninovom námestí (dnešné Svätoplukovo námestie) umiestnili sochu V.I. Lenina

1974 – Vznikol Výskumný ústav spracovania a aplikácie plastických látok

1974 – Zriadili podnik miestneho priemyslu Kovoplast

1974 – Zastrešili zimný štadión

1975 –  Ukončili výstavbu Domu služieb na sídlisku Chrenová I

1975 – Začali stavať sídlisko Klokočina

1975 – K mestu boli pripojené bývalé obce Dolné Krškany, Dražovce, Nitrianske Hrnčiarovce a Dolné Štitáre

1975 – Po pripojení obcí stúpol počet obyvateľov Nitry na 59 800 osôb

1979 – Futbalisti Nitry sa opäť vrátili do 1. československej ligy

1981 – Horné mesto bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu

1982 – Založili Botanickú záhradu VŠP

1986 – Tretí návrat futbalistov Nitry do I. československej futbalovej ligy

1986 – Nitra mala 86 000 trvale prihlásených obyvateľov

1987 – Na dverách katolíckych kostolov sa objavilo 31 požiadaviek katolíkov

1989 – Na Pribinovom námestí postavili sochu kniežaťa Pribinu, dielo Tibora Bártfaya

1989 – Dokončili športovú halu Olympia

1989 – 9. decembra vyšli prvé slobodné noviny na Slovensku Nitrianska verejnosť

1990 – Ponitrianske múzeum sa presťahovalo do Mestského domu

1990 – Ján Chryzostom Korec sa stal nitrianskym sídelným biskupom

1990 – Odstránili sochu V.I. Lenina z námestia

1993 – Konali sa veľkolepé oslavy venované 60. výročiu Pribinových slávností v Nitre a prvému výročiu prijatia Ústavy SR

1993 – NISYS – informačné centrum začalo svoju činnosť

1993 – Ukončenie prevádzky lanovky na Pyramídu

1995 – Nitru navštívil pápež Ján Pavol II

1996- Bola dokončená úprava Štefánikovej a Kupeckej ulice – Pešia zóna, pri ktorej dostali dnešnú podobu

1996 – VŠP transformovali na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu

1996 – 15. augusta otvorili Misijné múzeum Spoločnosti Božieho Slova v Misijnom dome na Kalvárii

1999 – Nitrianske bábkové divadlo premenovali na Staré divadlo

2001 – Areál SPU architektov Dědečka a Miňovského vyhlásili za stavbu storočia

2003 – V pivovare ukončili výrobu piva a sladu

2003 – Znovuotvorenie bývalej židovskej synagógy, ktorá sa po oprave transformovala na Synagógu – výstavnú a koncertnú sieň Mesta Nitry

2007 – Na hrade otvorili Diecézne múzeum, prvé svojho druhu na Slovensku

2007 – Budovy Nitrianskych mlynov boli zbúrané a začala sa výstavba nákupného centra Galéria Mlyny

2014 – Areál SPU zapísali do zoznamu nehnuteľných pamiatok SR

2016 – Automobilka Jaguar Land Rover si vybrala Nitru pre vybudovanie svojho závodu na výrobu automobilov

2017 – Zmenil sa obchodný názov Agrokomplexu na agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik (od 9.1. 2017 )

2017 – Otvorenie Amfiteátra Agrokomplex po 10 rokoch

2017 – Prvá omša v Zoborskom kláštore po 235 rokoch (Zoborský skrášľovací spolok)

2017 – Bikesharing (77 bicyklov, stojany, GPS, inteligentné lavičky)

2017 – Nitra získava titul Európske mesto športu

Zdroj: nitra.eu

Vývoj názvov:

 • 828 Nitraua
 • 880 Nitra
 • 1111 Nitria
 • 1158 Nitra, Nitria
 • 1198 Nitria, Nithria
 • 1211 Nitria, Nitra
 • 1214 Nitra
 • 1223 Nitria, Nitra
Slovanské pohrebiská v Nitre a v jej okolí poukazujú na to, že práve toto mesto bolo dôležitým politickým, vojenským a hospodárskym centrom/snímka: flickr.com

Prvá vysoká škola už v roku 863

Roku 863 Konštantín založil tzv. Veľkonitrianske učilište, v ktorom sa vychovávali budúci slovanskí kňazi a administratívni pracovníci, a ktoré sa stalo centrom slovanskej literatúry. Roku 885 mali asi 200 absolventov. Poloha učilišťa podľa archeologických nálezov existovala na hrade Devín. Vedúcim učilišťa bol Konštantín.

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.: „Prvú vysokú školu sme mali už v roku 863.“
Hrad Devín/snímka: visitbratislava.com

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. (* 1950) je vedúcou Katedry etiky a morálnej filozofie (od roku 2006 – 2017) a stálou členkou Akreditačnej komisie pri Ministerstve školstva vedy a športu Slovenskej republiky od roku 2004 – 2017. Venuje sa fundamentálnej a špeciálnej morálnej teológii, morálnej filozofii, tomizmu a novotomizmu, aretológii a filokalii a tiež ruskej filozofii. Od roku 1996 pôsobí na Trnavskej univerzite v Trnave. Vyučuje na Filozofickej fakulte a je autorkou početných  monografií, vysokoškolských učebníc, kapitol v monografiách, štúdií a článkov doma aj v zahraničí. 

Snímka: ff.truni.sk

© Mr. Slovak o.z.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *