V našich dejinách je pojem Uhorsko vnímaný ako čosi cudzie. Ešte v 18. storočí sa však pomenovanie Uhor vzťahovalo na obyvateľstvo Uhorska, hovoriace aj slovenskými nárečiami. Treba otvorene povedať, že Uhri boli výsostne slovienske (slovanské) obyvateľstvo, hovoriace jazykmi nekompatibilnými s jazykom dnešných Maďarov. Je absolútne vylúčené spájať historických Uhrov so spojením starí Maďari. 

Slovenská doktrína (doctrina = náuka = politická zásada) – Veľká Slovenská zem v ponímaní hájenia slovenských záujmov Slovákov doma a v zahraničí. Mapa zobrazuje etnické hranice Slovákov podľa výskumu prof. Jána Stanislava.

„Slováci boli kedysi veľký národ, rozprestierajúci sa na väčšine Dunajskej kotliny. Historickým potvrdením je napríklad aj Regensburgská listina kráľa Ľudovíta Nemca z roku 860, ktorá nazýva Pribinovo kniežatstvo ako „Slougenzin marcha“ vo fonetickom zápise ako Slovenskú zem.“

Zjednoťme národ

Štúr zjednotil slovenský národ cez jazyk. Ešte by sme potrebovali ako národ vizuálno – obrazovú a informačno – koncepčnú slovenskú identitu pochádzajúcu z rodnej zeme slovenskej.

 • Slovenská koncepcia/myšlienka/idea – Slovensko – Svetová krajina
 • Slovenský étos/vyšší mrav – Slovenská spiritokracia
 • Slovenská doktrína – politická zásada Slovenskej republiky
 • Slovenčina – Svetový jazyk
 • Slovenská koruna
Snímka: facebook.com/groups/zjednotenieslovenska

Slovenská doktrína – politická zásada Slovenskej republiky

Slovenská republika podporuje národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov, ako aj Slovákov žijúcich v zahraničí, podporuje inštitúcie zriadené na dosiahnutie tohto účelu a vzťah s rodnou zemou.

Snímka: Mapa Slovenskej Ľudovej Výšivky/interess.sk

Univerzitný prof. PhDr. Ján Stanislav, DrSc.

Prof. Ján Stanislav sa narodil 12. decembra 1904 v Liptovskom Jáne, maturoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši. Vyštudoval Filozofickú fakultu v Bratislave, študoval aj v Paríži, Krakove a Ľubľane. Pôsobil ako asistent na Karlovej univerzite v Prahe a vysokoškolský profesor na bratislavskej Univerzite Komenského. Počas vyše 40-ročného pedagogického pôsobenia vštepoval základy jazykovedy a lásku k slovenskému jazyku stovkám študentov a vychoval celé generácie jazykovedcov – slovakistov a slavistov. Vo vedecko-výskumných prácach sa zaoberal dialektológiou, staroslovienčinou, pôsobením Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy, dejinami slovenského jazyka a Slovákov vôbec. Napísal množstvo odborných kníh, štúdií a článkov, okrem iného päťzväzkové Dejiny slovenského jazyka, Liptovské nárečia, Starosloviensky jazyk, Slovenská výslovnosť, Po stopách predkov a ďalšie. Jeho meno poznajú jazykovedci v Tokiu aj Paríži a nezabudli na neho ani Liptovskojánčania. J. Hlavienka nám povedal: „Bol to veľmi milý, skromný a spoločenský človek, mal rád ľudí a ľudia mali radi jeho. Niekedy sa javil ako samotár a často býval zamyslený. Rád chodieval na prechádzky. Ľudí vždy srdečne zdravil a keď napríklad v obchode niekto prehovoril nespisovne, opravil ho: „Teta, to nie je sáček. Po slovensky je to vrecúško.“ Profesor Ján Stanislav bol predsedom Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV, čestným predsedom Jazykovedného odboru MS, členom Slovenského komitétu slavistov, držiteľom mnohých ocenení a medailí v oblasti jazykovedy. Zomrel 29. júla 1977 v Liptovskom Mikuláši.

Snímka: facebook.com/regina.zapad

Uhri boli Sloveni (Slovania)

V našich dejinách je pojem Uhorsko vnímaný ako čosi cudzie. Ešte v 18. storočí sa však pomenovanie Uhor vzťahovalo na obyvateľstvo Uhorska, hovoriace aj slovenskými nárečiami. Aj keď je pravda, že v poslednom období boli pokusy interpretovať dejiny Uhorska nielen ako dejiny Maďarov, ale ako spoločné dejiny dvoch dominantných „uhorských“ národov – Maďarov a Slovákov, stále je citeľná chybná a nešťastná historická šablóna Uhor-Maďar. Treba otvorene povedať, že Uhri boli výsostne slovanské obyvateľstvo, hovoriace jazykmi nekompatibilnými s jazykom dnešných Maďarov. Je absolútne vylúčené spájať historických Uhrov so spojením starí Maďari. Maďari si však dejiny Uhrov bez ostychu privlastnili. Oskár Cvengrosch vo svojej novej knihe Tajné dejiny Slovenov a Uhorska dopĺňa informačnú medzeru v tejto časti dejín. Snaží sa odstrániť historické dogmy a ozrejmiť skutočný pôvod Uhrov. 

Snímka: zn.sk

Sotva 5% súčasných Maďarov má ugorské (staromaďarské) gény

Mnohí, aj súčasní maďarskí historici a politici ešte stále tvrdia, že slovenský element sa usadil v oblasti severokarpatského oblúku a niektorých pridunajských nížin až v neskorom stredoveku, a to hlavne priesakom valaskej kolonizácie. Súčasne jedným dychom vyhlasujú, že po Hunoch a Avaroch, ktorí prišli do strednej Európy v 4. resp. 6. storočí, do oblasti Dunajskej kotliny prišli Maďari v poslednom desaťročí 9. storočia a sú tu dodnes. Napr. bývalý maďarský prezident Arpád Göncz v čase svojej oficiálnej návštevy v roku 1995 počas prednášky v Oxforde „pobavil“ prítomné politické a vedecké publikum, keď vyhlásil, že „po Avaroch prišli Maďari, ktorí sa ako prví usadili v Karpatskej kotline (Dunajskej kotline – pozn. aut.) a sú tu dodnes.“
Tieto pseudovedecké a faktami nepodložené názory totálne vyvrátili výsledky modernej génovej analýzy. Začalo to v roku 1991, keď renomovaný genetik profesor Stanfordskej univerzity (USA) L. L. Cavalli-Sforza uverejnil výsledky veľkoplošnej genetickej štúdie, ktorú uskutočnil na území dnešného Maďarska. Dosiahnuté výsledky tejto štúdie prof. Cavalli-Sforza zhodnotil nasledovne: „Maďarsko v Európe je anomáliou. Jazyk je ázijský, ale obyvateľstvo európske, väčšinou slovienske (slovanské). A títo Sloveni (Slovania) sú pôvodným obyvateľstvom Karpatskej kotliny. Absolútna väčšina obyvateľov Maďarskej republiky nie je etnicky maďarská, je prevažne slovienska (slovanská) a kontinuálne európska. Zostalo iba maďarské meno a aglutinujúci jazyk. Maďarských génov niet“ (Scientic American, november 1991).

Tieto výsledky boli také šokujúce, že vyvolali „zemetrasenie“ predovšetkým v Maďarsku, ale i v ďalších krajinách. Niekoľko renomovaných laboratórií v USA zopakovalo veľkoplošnú genetickú štúdiu na území Maďarska a dospeli k rovnako šokujúcim výsledkom. Záver týchto štúdií potvrdil nálezy prof. Cavalliho-Sforzu: „len s ťažkosťami možno nájsť nejaké stopy ugorských (staromaďarských) génov v súčasnej populácii Maďarov.“ V pomerne krátkom čase si laboratórne techniky modernej genetiky osvojili odborníci v mnohých krajinách. Nelenili ani v Budapešti a čoskoro aj maďarskí genetici uskutočnili rozbor DNA svojich spoluobčanov. Výsledky ich sklamali, lebo museli priznať, že mitochondriálne gény pochádzajúce z ugorských (staromaďarských) génov sa vyskytujú len u menej ako v 5% súčasnej maďarskej populácie. Maďarskí genetici svojimi výsledkami potvrdili aj ďalší nález prof. Cavalliho-Sforzu, a to, že absolútna väčšina populácie Maďarskej republiky nie je etnicky maďarská, ale je prevažne slovienska (slovanská). Aj podľa maďarských genetikov až 50% súčasnej populácie Maďarska má slovienske (slovanské) gény. Zvyšok tvoria valasko-románske, germánske a iné gény. Na základe genetickej analýzy populácie Maďarska bol vyslovený názor, že „Maďari v súčasnom Maďarsku (v prevažnej miere) nie sú vôbec Maďarmi.“

Porovnajte sami: Sotva 5% súčasných Maďarov má ugorské (staromaďarské) gény, ale až 50% má slovienske (slovanské) gény (Sapienti sat!).

Dolná Zem/Snímka: reddit.com

Slováci z Dolnej zeme

Slovenskí vysťahovalci odchádzali na juh do oblastí, ktoré boli celkom vyľudnené kvôli masovému vyvražďovaniu a rabovaniu Turkami. Práve vpád Osmanskej ríše a Turkov do Európy vytlačil veľkú časť obyvateľstva z Balkánu na sever a škody narobil aj priamo na Slovensku. Z historického hľadiska však porazení Turci museli opustiť Európu, páni sa z hradov presťahovali do kaštieľov, hradby a ochranné múry už nemali takú dôležitosť a Európa sa stala bezpečnejšou. Dolná zem, oblasť južného Maďarska, časťou Rumunska, časťou Bulharska a Srbska, ako súčasť Rakúsko-Uhorska sa po ústupe Turkov stala rozsiahlou pustatinou, kde sa len občas nachádzalo roztrúsené pôvodné obyvateľstvo. Už predošlé pokusy osídliť tieto oblasti nimi nedopadli dobre. Ľudia neboli odolní na miestne močariny a ťažký život. Slováci, ktorí sem prišli už ako druhá vlna, dokázali miestnu pôdu zveľadiť, naštartovať poľnohospodárstvo a prežiť. Po Turkoch zostali vyrabované a zničené spustošené obce. Slováci počtom v mnohých obciach prekonali pôvodné obyvateľstvo, alebo vytvorili nové obce. Desiatky tisíc Slovákov osídlili napríklad maďarskú Békešskú Čabu. Všetci Slováci poznajú čabajku, známu paprikovú kvalitnú klobásku a keď si na nej pochutnajú, ani len netušia, že ju pokojne mohli pripravovať ruky Slováka, hoci EAN kód prezrádza pôvod v Maďarsku. Békeš-Csaba je známa aj najväčším evanjelickým kostolom vôbec. Maďarských obcí plných Slovákov je oveľa viac. Napríklad Mlynky nad Budapešťou, odkiaľ pochádza aj Gregor Martin Papuček.

Slováci z Dolnej zeme – svadba/snímka: tvhronka.sk

Blatenské jazero je najväčšie sladkovodné jazero v strednej Európe

Jeho názov pochádza zo slovienskeho (slovanského) slova – blato, močiar, rašelinisko, mokraď. Po maďarsky Balaton a po nemecky Plattensee. Nachádza sa historicky v Slovenskej Zemi.

Snímka: Balaton Sound

Slovenská komunita v Srbsku

Cieľom projektu je zachrániť viac ako 50.000 slovenskú komunitu žijúcu vo Vojvodine a Srbsku. To, ako si táto slovenská komunita zachovala svoju slovenskú identitu, je úžasné a jedinečné. Projekt VOJVODINA je zameraný na celkové zachovanie všetkého slovenského, čo v Srbsku existuje, na podporu všetkých slovenských aktivít v Srbsku a hlavne je postavený na zapojení Slovenska do prijatia a podpory toho, čo nám srbská slovenská menšina môže priniesť.

Snímka: vojvodina.sk

Hrdosť na svoje slovenské korene

Mladá vojvodinská Slovenska v svadobnom kroji na snímke Ljubica SamardzicJe je hrdá, že jej v žilách koluje slovenská krv. Babka Ljubice Samardzic bola vojvodinská Slovenka. Ljubica s ňou mala krásny vzťah. Ako tvrdí, vďaka sérii fotografií ľudových krojov Slovákov zo Selenče svoju milovanú babku aspoň na chvíľu „oživila“.

Snímka: Archív/Ljubica Samardzic

Slovensko – srdce Európy

Práve Slovensko sa z geografického hľadiska považuje za „srdce Európy“. Geografický stred Európy od roku 1815 leží v Kostole svätého Jána v obci Kremnické Bane neďaleko od Kremnice na strednom Slovensku.

Snímka: slideserve.com

Slovenčina – Svetový jazyk

Cyril a Metod si vzali za základ svojej abecedy starosloviensku bukvicu a upravením do nového písma hlaholika dosiahli solúnski bratia počas návštevy v Ríme (v roku 868) u pápeža Hadriána II. aj schválenie starej slovenčiny – prvého slovanského spisovného jazyka ako štvrtého liturgického jazyka západnej cirkvi. Po zriadení Nitrianskeho biskupstva sa mohli vykonávať kresťanské obrady, popri latinčine, gréčtine, hebrejčine aj v starej slovenčine. Táto skutočnosť, ako aj titul arcibiskupa, ktorý Metodovi udelil pápež Hadrián, svedčí o úspešnosti misie.

Snímka: leitus.sk

Slovensko by malo mať plán B návratu k slovenskej korune

Presne 8. februára 1993 sa u nás namiesto Koruny česko-slovenskej začala používať slovenská koruna. Tou sme platili až do 1. januára 2009, keď ju nahradilo euro. Šramko: „Myslím si, že samotná otázka, či existuje plán B, nie je problematická. Národná banka Slovenska už dvakrát v minulosti urobila výmenu meny a som si istý, že z technickej stránky by návrat ku korune zvládla.“

Snímka: zlatka.in

„Otec“ slovenskej koruny medailér Drahomír Zobek

Bola jeseň 1992, keď do Mincovne Kremnica dorazil urgentný apel Štátnej banky česko-slovenskej na vytvorenie návrhov mincí novej slovenskej meny. „Udalosti okolo delenia republiky prebiehali tak rýchlo, že už nebol čas na vypísanie celoštátnej súťaže. Vznikla teda akási interná požiadavka na zamestnancov výtvarného ateliéru, kde som v tom čase pracoval ako vedúci. Vyzval som každého kolegu, aby v čase osobného voľna vytvoril vlastnú koncepciu,“ hovorí Drahomír Zobek. Sám zvolil dnes už známe motívy bronzového kríža, keltskej mince, sošky Venuše, Madony, hradu Devín, tatranského štítu Kriváň a drevenej zvonice zo Zemplína, ktoré napokon v súťaži slávili úspech. Málokto vie, že podoba nových mincí od grafického návrhu až po sadrové modely sa rodila počas štyroch mesiacov v kuchyni panelákového bytu v Kremnici. O rok neskôr uspel Drahomír Zobek aj v súťaži na slovenské štátne vyznamenania – Rad Ľudovíta Štúra, Pribinov a Štefánikov kríž.

Autor slovenskej koruny Drahomír Zobek/snímka: Miloš Lacko

Osobnosti na slovenských korunách

Všetky slovenské bankovky zobrazovali osobnosti slovenskej histórie. Konkrétne, 20-korunovú bankovku zdobila podobizeň Pribinu, na 50-korunovej sa nachádzali Cyril a Metod a na 200-korunovej Anton Bernolák, prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny. Na bankovkách s vyššími nominálnymi hodnotami boli zobrazený Ľudovít Štúr (500 korún), Andrej Hlinka (1000 korún) a Milan Rastislav Štefánik (5000 korún).

Rub bankoviek zdobili motívy súvisiace s daným obdobím:

 • Nitriansky hrad (20 korún),
 • Dražovský kostolík s prvými siedmimi písmenami hlaholiky (50 korún),
 • centrum Levoče (100 korún),
 • historická reduta v Trnave (200 korún).
 • Na 500-korunovej bankovke je zobrazený Bratislavský hrad,
 • 1000-korunovú bankovku zdobí stredoveká maľba z kostola v Sliači pri Ružomberku.
 • Na 5000-korunovej bankovke sa nachádza Mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle.
Snímka: raiffeisen.sk

Hotovosť

Vznikol internet, vznikli online obchody a každý sa pýtal, či tlačené knihy prežijú. Knihám veríme, sme si úplne istí, že tlačené knihy prežijú. Ak prežijú tlačené knihy, prežije aj hotovosť. Hotovosť poskytuje slobodu a autonómiu. Banky a mince sú jedinou formou peňazí, ktoré majú ľudia k dispozícii bez toho, aby museli zapojiť tretiu stranu. Na platbu v hotovosti nepotrebujete prístup k žiadnemu zariadeniu, internetu ani elektrine, teda hotovosťou môžete platiť aj pri výpadku prúdu alebo pri strate platobnej karty. Hotovosť je odolná aj voči počítačovej kriminalite a virtuálnym podvodom.

Snímka: Getty Images

Najvyšší čas!

Viliam Hornáček: „Je najvyšší čas, aby si Slovensko konečne našlo svoju slovenskú štátnu doktrínu. Za slovenské Slovensko.“
Snímka: zsi.sk

© Mr. Slovak o.z.

1 komentár k “Slovenská doktrína – Veľká Slovenská zem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *