Mierová rezolúcia celému svetu

Slovensko – Svetová krajina.

Pokračovať

Mierová Rezolúcia Referendového Vyhlásenia Človeka

Všetky referendá, protesty a petície sú neúčinné, pretože štátna moc požiadavky nositeľa moci, t. j. národa ignoruje. Slovenská korporátna vláda, či už súčasná, alebo nová, ktorá vzíde z najbližších volieb riadených a manipulovaných Korporáciou, nie je, a zo svojej podstaty ani nebude schopná uskutočňovať naše predstavy o našej budúcnosti. Preto sa občiny Národného Obrodenia uzniesli na texte Mierovej Rezolúcie Referendového Vyhlásenia Človeka. Cieľom je zjednotiť národ na nepolitickej platforme na základe myšlienok, ktoré dlhodobo rezonujú v spoločnosti. Rezolúcia pri počte okolo 350 tis. signatárov sa v podmienkach Slovenskej republiky stáva právne relevantnou reprezentáciou vôle národa.

Text rezolúcie, ako aj pravidlá ako postupovať, si môžete stiahnuť a vytlačiť k podpisovaniu na nasledujúcej stránke: www.mierovarezolucia.sk

Text Mierovej Rezolúcie Referendového Vyhlásenia Človeka

Ja, Človek, nie tovar; v pozícii zvrchovaného tvorcu všetkých ľudských hodnôt a potrieb Človeka; vedomý si neodcudziteľných a nezrušiteľných Práv a Slobôd daných Stvoriteľom a Zákonmi Prírody; žijúci v Slovenskej republike ako slobodnom, nezávislom, národnom a zvrchovanom štáte na Európskom kontinente; usilujúci sa so všetkou úctou a zodpovednosťou podporovať svojou tvorivou energiou Prosperitu, chrániť Život, Šťastie, Slobodu Rodiny, Rodu, Národa a tradície Kultúry; plne rešpektujúci ľudské práva a slobody; spolunažívajúci v mieri s ostatnými národmi v duchu bratstva, vzájomnej podpory a pomoci; 

Dôrazne odsudzujem

zapájanie sa do akéhokoľvek vojnového konfliktu dodávkami zbraní, šírenie strachu a nenávisti v spoločnosti a medzi národmi; porušovanie ľudských práv a slobôd vládnou a mocenskou garnitúrou, ktorá sa zavedením povinného testovania na COVID-19 a povinného nosenia rúšok dopustila trestných činov nátlaku, obmedzovania osobnej slobody, ublíženia na zdraví s následkom smrti a neoprávneného experimentu na človeku a klonovania ľudskej bytosti v zmysle ustanovení § 192 ods. 1, 4, § 183 ods. 1, § 156 ods. 1, 3 písm. c), § 161 ods. 1 písm. a) a b), a ods. 4 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. Nútením k očkovaniu nebezpečnými experimentálnymi preparátmi došlo k porušeniu všetkých 10 bodov Norimberského kódexu, a tým i k spáchaniu vojnového zločinu.

Ďalej dôrazne odsudzujem zvrátenosti týkajúce sa sexuality a rodovej identity, ktoré spôsobujú disharmóniu prírody, rodiny a človeka ako jedinca; akékoľvek povinné očkovanie, tzv. génové terapie a transhumanizmus. Zmarením referenda o predčasných voľbách do NR SR, apartheidom, ako aj zrušením slobody slova a prejavu neústavným zákonom, bola činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov znemožnené, čím bol zničený právny štát, demokratický systém a nastolený totalitný režim v záujme diktátu nadnárodnej svetovlády.

Odmietam

tento súčasný zločinný politický systém davo-elitárnej otrokárskej spoločnosti, očividne porušujúci zákony, ústavu a dohovory o ľudských právach a slobodách ako aj Rodových právach, tradíciách a obyčajoch.

Mierová rezolúcia celému svetu

Slávnostne vyhlasujem

Na základe slobodnej vôle a podľa článku 32 Ústavy SR si uplatňujem právo a staviam sa na odpor. „De iure“ týmto aktom právomoci prezidentského úradu, vlády, zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci Slovenskej republiky skončili. Som zbavený všetkej politickej a osobnej lojálnosti voči moci cudzej a nepriateľskej nášmu slobodnému, nezávislému, národnému a zvrchovanému štátu, odvolávajúc sa pritom aj na Európsky dohovor o ľudských právach podpísaný slobodnými zvrchovanými štátmi.

„De facto“ podporujem prevzatie riadenia zvrchovaného národného štátu Slovenská republika a správy veci verejných voľbou nového prezidenta a zostavením vlády odborníkov s plnou právomocou uzatvárať mier, uzatvárať zmluvy o spojenectvách, budovať obchod priamo s jednotlivými štátmi a robiť všetky ďalšie zákonné akty, ktoré si slobodné a nezávislé štáty vyhradzujú; voľbou – výlučne na základe Prirodzeného a Rodového Práva, zdola nahor, zo všetkých regiónov – predstaviteľov odborne zdatných, činne kompetentných, zdravej mysle, bezúhonných, tvorivých a oddaných pre slobodné, nezávislé a zvrchované Slovensko;

podporujúcich rodinu ako základnú osnovu spoločenstva a štátu, vysokú úroveň vzdelania, prevenciu a zdravotnú starostlivosť, obnovu a rozvoj hospodárstva a ďalších odvetví spoločenského života, ako aj rozkvet človečenstva s využitím najnovších (i utajovaných) poznatkov vedy v súlade s prírodou; ctiacich si národné tradície a kultúru. Ďalej podporujem život výlučne bez politických strán, bez nadvlády korporácií, finančných búrz; svet bez vojen, bez prítomnosti cudzích vojsk, bez mimovládnych politických ziskových či neziskových organizácií i s retroaktívnym nástupom plnej osobnej hmotnej zodpovednosti zamestnancov, ktorí nám všetkým v mene štátu spôsobili škodu. Týmto dávame na vedomie celému svetu, že sme pripravení prevziať riadenie vlasti do vlastných rúk, výlučne v súlade s Prirodzeným a Rodovým Právom.

Formovanie moderného slovenského národa alebo slovenské národné obrodenie prebiehalo od 80. rokov 18. stor. po revolúciu 1848 – 1849.

Národné obrodenie je platformou spájajúcou spoločenstvá ľudí po celom Slovensku, ktorá koordinuje a uľahčuje ich činnosť. Tieto komunity pripravujeme na prípady krízového stavu tak, aby fungovali ako nezávislé a sebestačné spoločenstvá, ktoré si dokážu zabezpečiť svoje základné životné potreby v akejkoľvek oblasti a v akejkoľvek dobe.

Národné Obrodenie si na týchto princípoch dáva za cieľ spojiť spoločenstvá ľudí do jedného celku, v ktorom si budú môcť spravovať veci verejné. Pre správu vecí verejných v štáte – či už na úrovni komunálnej, alebo celoštátnej – si spoločenstvá vyberú svojich zástupcov z radov odborníkov, ktorí budú priamo zodpovední za svoje rozhodnutia a ponesú tak plnú morálnu a hmotnú zodpovednosť.

Národné obrodenie sa riadi základmi slovanských tradícií, spolupráce medzi spoločenstvami a rešpektuje historické práva Slovanov.

www.narodneobrodenie.sk

Slovensko – svetová krajina s 250 000 rokmi histórie