KRÁĽOVSTVO A RÍŠA SLOVÁKOV – VEĽKÁ NITRAVA

Slovensko – Svetová krajina.

Pokračovať

Kráľ Slovákov – Svätopluk/snímka: Matica Slovenská

Kráľovstvo a ríša Slovákov – Veľká Nitrava

Kráľ Svätopluk do konceptu európskeho kresťanského univerzalizmu ponúkol štvrtý subjekt Sclaviniu alebo Regnum Sclavorum. Prijal koncept západného univerzálneho poňatia Európy. V tom slávnom liste zo septembra 885 od Jána VIII. bulou Industriae tuae a, samozrejme, potvrdenú ďalším pápežom Štefanom V. ho oslovuje Regis Sclavorum, teda kráľ Slovanov. Svätopluk bol kráľom starých Slovákov a aj Nitrania boli súčasťou tohto konceptu. To sa odzrkadľuje aj na objektoch dávnej slávy najstaršieho slovanského štátu, keď bola Nitra hlavné mocenské a politické centrum diania. Ale nielen Nitra a Nitrania. Najmä dnešné Slovensko ho považuje za svoj najstarší štátny útvar.

Milovanému synovi Svätoplukovi

MILOVANÉMU SYNOVI SVÄTOPLUKOVI, SLÁVNEMU VLADÁROVI. TVOJEJ HORLIVOSTI CHCEME DAŤ NA VEDOMIE, ŽE SME SPOZNALI ÚPRIMNOSŤ TVOJEJ ODDANOSTI I TÚŽBU CELÉMU TVOJMU ĽUDU.

Snímka: wikimedia.org

Kráľ Slovákov – Svätopluk/snímka: skspravy.sk

Veľká Nitrava

Veľká Nitrava nazývaná aj Svätoplukova ríša bol západoslovanský štát existujúci medzi rokmi 833 a začiatkom 10. stor. (v minulosti nazývaná aj Veľkomoravská ríša). Jeho centrálne územie zodpovedalo dnešnej Morave a Slovensku spolu so susediacim severným a stredným Maďarskom. Bol to prvý väčší slovanský štát vôbec. Najmä dnešné Slovensko ho považuje za svoj najstarší štátny útvar. Za vlády Svätopluka dosiahla ríša najväčší rozmach. Pripojili sa k nej Čechy, územie lužických Srbov, juh Poľska, okolie rieky Tisy a Sedmohradsko.

Podľa názoru a myšlienky bývalého predsedu Matice Slovenskej Ing. Mariána Tkáča, PhD. je správny názov Veľká Nitrava a to z dôvodu:

 • Kráľ Svätopluk riadil ríšu z Nitry a centrálna moc vychádzala z Nitry
 • Nitra bola centrum védskej moci
 • Nie náhodou sú Slováci ako jediný národ v Európe, ktorý si dokázal obnoviť svoju štátnosť po viac ako tisíc rokoch, zatiaľ čo Morave a Moravákom sa to nepodarilo

Svätoplukova tradícia

Prof. Martin Homza, Dr.: Svätoplukovskou tradíciou, ide o konštrukciu, na ktorej je postavené slovenské sebavedomie. V tom má profesor Kučera jednoznačne pravdu. Najmä skutočnosť, že naozaj vyšiel z Nitry, ale on Nitru nesmiernym spôsobom presiahol. Tak, že sa mu podarilo k Nitriansku pričleniť Moravu ‒ tým, že Moravania si ho vybrali za svojho panovníka. No a čo je dôležité, tak vlastne pričlenil rímsku a vtedy už aj ríšsku Panóniu, kedysi patriacu Pribinovi, Koceľovi potom Arnulfovi, a to bol veľmi dôležitý moment. Lebo on v tej chvíli vytvoril politický koncept toho, čo dnes môžeme nazvať podľa existujúcich prameňov Regnum Sclavorum ‒ Kráľovstvo Slovanov. A pre tento koncept získal korunu a legitimitu od pápežstva. Od Jána VIII. bulou Industriae tuae a, samozrejme, potvrdenú ďalším pápežom Štefanom V. V tom slávnom liste zo septembra 885 ho oslovuje Regis Sclavorum, teda kráľ Slovanov. Preto o tom hovorím, lebo Svätopluk až do posledných rokov sporu s Arnulfom, svojím švagrom a kmotrom, nebol voči ríši nelojálny. On to Kráľovstvo Slovanov budoval ako súčasť projektu latinského západného univerza, vytvoreného Západofranskou a Východofranskou ríšou a povedzme Lotrinskom, Itáliou. Svätopluk do konceptu európskeho kresťanského univerzalizmu ponúkol štvrtý subjekt Sclaviniu alebo Regnum Sclavorum. Prijal koncept západného univerzálneho poňatia Európy. Tu je ten dôležitý moment, pre ktorý je tento človek fascinujúci. On nielenže patrí Slovákom, ale on je ponad strednou Európou, lebo prispel k vytvoreniu koncepcie latinského kresťanstva… A ak sa pýtate, či bol kráľom starých Slovákov? Odpoviem áno, aj Nitrania boli súčasťou tohto konceptu. Ale nielen Nitrania.

Pravdepodobná najväčšia rozloha za panovania Svätopluka/snímka: sk.wikipedia.org

Snímka: sk.wikipedia.org

Prof. Martin Homza, Dr.

Prof. Martin Homza, Dr. narodený 1. januára 1967 v Gelnici. Slovenský historik, medievalista a univerzitný profesor. Žiak prof. Matúša Kučeru. Je špecialistom v odbore starších slovenských a stredoeurópskych dejín. Pracuje so stredovekými prameňmi naračného charakteru (kroniky, letopisy, hagiografické texty). Je autorom vedeckých monografií, editorom vedeckých textov z dejín Spiša, k dejinám Karpatsko-jadranskej oblasti a slovenských textov predspisovného obdobia v rámci edície „Monumenta Linguæ Slovacæ“. Pôsobí na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK).

Zobor nad Nitrou 

Zobor je najjužnejší geomorfologický podcelok jadrového pohoria Tribeč medzi Nitrou a Žiranmi. Najmocnejšou energetickou lokalitou Slovenska je podľa znalcov tajomna vápencový vrchol Zobor nad Nitrou, mestom, ktoré zažilo panovanie mocných kniežat a kráľov. Silové miesto so zvyškom mohutného hradiska, prameňmi, jaskyňou a pestrou flórou z nás vyháňa pocity samoty a prebúdza hrdosť.

Snímka: goslovakia.sk

Svätoplukov meč, ktorý je jedným z turistických lákadiel v Nitre/snímka: slovenskycestovatel.sk

Legenda o meči zakopanom pod Zoborom

Legenda o meči zakopanom pod Zoborom (publikovaná v časopise Historická revue (1990, č. 3), hovorí, že v kláštore pod Zoborom, ktorý dal vybudovať kráľ Svätopluk, mnísi  jedného dňa práve zhasínali sviece a zatvárali brány, lebo sa už zvečerievalo. Na ceste ku kláštoru sa  ocitol osamotený jazdec, nesúci sa na krásnom koni. Kôň bol ustatý, prekonal dlhú cestu  a unavený bol  už aj jazdec. Napriek tomu, že to bol mocný chlap, zvyknutý sedávať na koni. Mal pripásaný dlhý meč a hoci sa stmievalo, rukoväť sa blyšťala. Bola celá zo zlata, vykladaná drahými kameňmi. Brána kláštora bola už zatvorená, keď svojou čižmou na ňu zabúchal. Jeden z mníchov vyzrel cez oblok. „Bratia, akýsi  jazdec stojí pred bránou, isto kráľovský posol,“ povedal mních. Ale keď otvoril bránu, pred vrátami nebolo nikoho. V tom čase bol jazdec už za kláštorom v lese. Popoháňal svojho koňa, aby sa dostal čím hlbšie do hory. Ocitol sa na malej odľahlej čistinke. Tu priviazal koňa k dubu a rozložil oheň. V žiari vatry bolo vidieť, že nie je poslom, ani obyčajným pútnikom. Mal drahé šaty, spona plášťa sa mu jagala, aj ostrohy mal pozlátené. Sotva sa rozhorela jedna vatra, založil druhú. Dlho, ako socha, stál medzi dvoma  ohňami. Nadránom, keď vyšla Zornička, priviedol koňa. Tam ho sťal a zakopal. Meč aj všetky svoje drahocennosti zahrabal pod pahrebu vatry. Keď sa rozvidnelo a vrcholec Zobora pozlátilo slnko, schádzal ku kláštoru z hory ako obyčajný pútnik. „Otvorte, som priateľ, pútnik bez zbrane!“ „Čo si od nás žiadaš, priateľu? pýtali sa mnísi. „Chcem byť vaším bratom a ostať medzi vami!“ Mnísi otvorili bránu, dlho sa radili, či ho prijať. Predložili mu posvätné knihy a vysvitlo, že je veľmi múdry. Onedlho ho prijali medzi seba za brata. Žil tam dlho, až mu obeleli vlasy. Keď umieral, mníchom prezradil: „Ja som kráľ Svätopluk.“ A hneď dokonal. Traja mnísi, čo to počuli, skoro onemeli, nepovedali ani slovo. Iba rozkázali zachovať v kláštore veľký smútok. Keď sedem ráz zapadlo slnko, v čistom bielom súkne obalené telo vyniesli na temeno Zobora. Tam kráľa Svätopluka uložili do tesaného hrobu. Nepostavili mohylu, ako bolo zvykom, iba ploský kameň položili na to miesto. Prisahali, že nikomu neprezradia toto miesto, lebo to bola kráľova posledná vôľa. Nik nevedel, koho mnísi pochovali na vrchole Zobora. Iba keď Svätoplukov národ viedol vojnu za slobodu, počuli ľudia čudný cvengot z úpätia Zobora. To zakopaný meč kráľa Svätopluka zacvendžal. Vraj ho mnohí hrdinovia slovenského národa už našli, bojovali s ním za vlasť a vždy po víťazstve ho zas uložili naspäť, aby ho mohli ďalšie generácie použiť pri ohrození. Toľko legenda, ktorá sa traduje medzi obyvateľmi Zobora.

Benediktínsky kláštor na Zobore

Na úpätí vrchu Zobor sa nachádzal  benediktínsky kláštor  sv. Hipolyta. Vedci sa zhodujú, že vznikol v rozmedzí rokov 850 – 880, teda v časoch príchodu Cyrila a Metoda  (r. 863)  na naše územie. Podľa českého kronikára Kosmasa zomrel  kráľ Svätopluk  II. v kláštore na Zobore v roku 896. Jestvovanie kláštora okrem archeologických nálezov dokazujú aj písomné dokumenty.  Napríklad je doložené, že kráľ Štefan I. obdaroval kláštor sv. Hipolyta na Zobore v roku 1006. K benediktínskemu kláštoru  sv. Hypolita i kamaldulskému  kláštoru sv. Jozefa sa viaže prvá písomná zmienka o škole, nemocnici, lekárni, preklade Biblie do slovenčiny, o kanonizovaní prvých svätcov sv. Svorada a sv. Benedikta z území Slovenska na Nitrianskom hrade v roku 1083, či prvé zachované písomnosti nazývané Zoborské listiny z roku 1111 a 1113. Obnova a záchrana komplexu zaniknutého Kláštora kamaldulov v Nitre (známy tiež ako Zoborský kláštor, al. stredoveký Kláštor sv. Hypolita) prebieha systematicky od r. 2013. Z pôvodného barokového komplexu kláštora zo 17. storočia sa zachovala iba prestavaná hlavná kláštorná budova a ruiny Kostola sv. Jozefa, čiastočne odkryté murivá mníšskych príbytkov a oporné múry terás.

Snímka: pamiatky.sk

Snímka: wikimedia.org

Nitra

Nitra je mesto ležiace v Nitrianskom kraji vzdialené približne 90 km východne od hlavného mesta Bratislavy. Preteká ňou rovnomenná rieka Nitra. Panorámu Nitry tvorí Sedem pahorkov: zo severnej strany sa týči vrch Zobor, Hradná skala, Vŕšok, Kalvária, Borina, Ľupka spolu s Martinským vrchom. Prvé potvrdené historické zmienky sú z roku 828. Je po nej pomenovaná planétka (9543) Nitra.

Vývoj názvov:

 • 828 Nitraua
 • 880 Nitra
 • 1111 Nitria
 • 1158 Nitra, Nitria
 • 1198 Nitria, Nithria
 • 1211 Nitria, Nitra
 • 1214 Nitra
 • 1223 Nitria, Nitra

Veľká Nitrava

623 – Franský obchodník Samo prispel dodávaním zbraní aj osobnou účasťou k zvrhnutiu nadvlády Avarov nad Slovanmi. Po víťazstve si ho slovanské kniežatá zvolili za kráľa. Pod jeho vedením vznikla nadkmeňová spoločenská organizácia – Samova ríša. Pravdepodobným centrom tohto prvého organizovaného štátneho útvaru bolo územie Bratislavy a Nitry

820 – Slovanské pohrebiská v Nitre a v jej okolí poukazujú na to, že práve toto mesto bolo dôležitým politickým, vojenským a hospodárskym centrom rozsiahleho včasno-feudálneho štátneho útvaru, ktorý zaberal takmer celé územie dnešného Slovenska a priľahlej časti Maďarska. Na tomto území, o ktorom môžeme predpokladať, že priamo nadväzuje na Samovu ríšu, vládol knieža Pribina. Nitra bola sídlom Nitrianskeho kniežatstva

828 – Pribina dal na svojom pozemku postaviť prvý kresťanský kostol, ktorý v rokoch 829 – 833 vysvätil soľnohradský arcibiskup Adalram

833 – Mojmír I. vyhnal Pribinu z Nitry a zmocnil sa jeho kniežatstva, ktoré pričlenil k svojmu. Bol vytvorený štátny celok, ktorý nazývame ako Veľká Nitrava

863 – Na Slovensko prišli zo Solúna byzantskí vierozvestcovia, bratia Konštantín a Metod, aby slovanskému ľudu objasňovali večné pravdy Svätého písma v jeho reči. Konštantín – Cyril utvoril prvé slovanské písmo hlaholiku, preložil prvé liturgické texty do staroslovienčiny

880 – V jednom z najcennejších písomných dokumentov pre slovenské dejiny, liste Jána VIII. pre Svätopluka z roku 880 Industriae tuae je Svätopluk  titulovaný ako kráľ a pápež mu oznamuje ustanovenie Vichinga za nitrianskeho biskupa. Nitra mala vtedy už pravdepodobne mestský charakter a pozostávala z piatich opevnených hradísk a vyše dvadsiatich sídlisk s rozvinutými remeslami

907 – zánik Veľkonitrianskej ríše

Snímka: flickr.com

Hrad Devín/snímka: visitbratislava.com

Prvá vysoká škola už v roku 863

Roku 863 Konštantín založil tzv. Veľkonitrianske učilište, v ktorom sa vychovávali budúci slovanskí kňazi a administratívni pracovníci, a ktoré sa stalo centrom slovanskej literatúry. Roku 885 mali asi 200 absolventov. Poloha učilišťa podľa archeologických nálezov existovala na hrade Devín. Vedúcim učilišťa bol Konštantín.

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.: „Prvú vysokú školu sme mali už v roku 863.“

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. narodená v roku 1950. Je vedúcou Katedry etiky a morálnej filozofie (od roku 2006 – 2017) a stálou členkou Akreditačnej komisie pri Ministerstve školstva vedy a športu Slovenskej republiky od roku 2004 – 2017. Venuje sa fundamentálnej a špeciálnej morálnej teológii, morálnej filozofii, tomizmu a novotomizmu, aretológii a filokalii a tiež ruskej filozofii. Od roku 1996 pôsobí na Trnavskej univerzite v Trnave. Vyučuje na Filozofickej fakulte a je autorkou početných  monografií, vysokoškolských učebníc, kapitol v monografiách, štúdií a článkov doma aj v zahraničí. 

Snímka: ff.truni.sk

Slovensko – svetová krajina s 250 000 rokmi histórie