SLOVENSKÁ SPIRITOKRACIA

Slovensko – Svetová krajina.

Pokračovať

Snímka: Dievčatko z Horehronia vo filme Zem spieva od Karola Plicku r.1933

Slovenská spiritokracia

Emancipácia Slovákov a slovanstvo nekončí, ale začína. Začína slovanské duchovno a Štúr nám dal cez slovenský jazyk základ identity, aby sme ako národ priniesli svetu svoje plody. Slovenská spiritokracia – duchovné a obrazové vnímanie, prepojenie s prírodou a vesmírom a komunitná spoločnosť založená na princípoch solidarity, zaostrovanie na komunitu, spolupatričnosť a vo všeobecnosti komunitárne hodnoty. Vyššia úroveň hodnoty komunity, nad hodnoty individuálne. 

Obrazové a duchovné vnímanie Slovákov a Sloveniek

Staré formy slovanských písmen sú založené na systéme obrazného vnímania. Teda na princípe zobrazenia celistvej obraznej podoby myšlienky. Medzi našimi predkami bolo najviac rozšírené obrazové písmo – bukvica. Preto obrazové, lebo každý symbol mal svoj obraz, prostredníctvom ktorého sa opísal nejaký jav alebo predmet. Tieto obrazy sa spájali, vytvorili jediný obraz slova, a tak sa preniklo do podstaty akéhokoľvek obrazu.

Staroslovienska bukvica/snímka: slovanskenoviny.sk

Snímka: ssn.sk

Slovenská obrazová symbolika

Nie je náhoda, že Slovensko je svetová krajina ornamentov. Máme ich štyritisíc zatiaľ čo vo svete je ich päťtisíc. V slovenskej ľudovej výtvarnej kultúre mal ornament významné miesto. Objavoval sa v bohatých variáciách založený na archaických abstraktných geometrických motívoch (kruh, svastika, štvorec, vlnovka, rozeta) a na rastlinných motívoch (ruža, tulipán, karafiát, granátové jablko), v ktorých rozpoznať reminiscencie najmä na renesančné (výšivka) a barokové (rezbárstvo), menej na empírové a klasicistické ozdobné princípy. Sporadickejšie boli zastúpené figurálne motívy, z ktorých prevažovali zoomorfné, menej antropomorfné ornamentálne zobrazenia. Ornamentálne prvky boli zoskupené podľa početných kompozičných schém, z ktorých k najobľúbenejším na Slovensku patrila pásová kompozícia, pri ktorej motívy na seba pravidelne nadväzovali v pásoch rozličnej šírky. Bohato zastúpená bola aj osová kompozícia, ktorej základ tvorila kytica (kvetinový ker). Pre určitú skupinu predmetov (kachlica, misa, tanier) bola obvyklá centrálna kompozícia, pri ktorej sa ťažisko koncentrovalo v strede predmetu. Vyskytovalo sa aj nekonečné vzorovanie, pri ktorom sa ten istý ornamentálny motív pravidelne opakoval po celej ploche predmetu (modrotlač). V ľudovom prostredí sa úsilie o ozdobnosť sústreďovalo prevažne na sviatočných, obradových predmetoch, ktorých cieľom bolo ozvláštniť nositeľa, miesto, situáciu. Vo výbere a formálnom spracovaní a farebnosti ornamentálnych prvkov sa výrazne prejavovali lokálne odlišnosti. Na rozhraní 19. a 20. storočia sa do popredia dostáva úsilie o prehnanú ozdobnosť (dekorativizmus). Pramenilo niekedy z potreby zaplniť priestor – horor vacui.

Obrazové a duchovné vnímanie Čičmancov

Každý znak v sebe nesie symboliku, akúsi „alchýmiu živlov“: voda (vlnovka), vzduch (špirály), zem (kosoštvorce, štvorce), oheň (cikcak) a živel dreva (trojlístky, čiary). Na trámy sa maľovali čiarky zvisle, čím ich opticky „zužovali“. V okolí okien sa maľovali šípky a trojlístky, ktoré znamenali prinášajúcu energiu do domu. Rohy domov sa zakončovali krížikom alebo krúžkom, malo to zabraňovať úniku energie a ochranu pred zlými duchmi. Trojlístok symbolizoval neustály rast, rozvoj a zdravú rodinu – z dvoch lístkov (mama a otec) sa vyvíja tretí (dieťa). Špirály pravotočivé a ľavotočivé spojené so stonkou, zvisle obrátené znamenali „kvet života“, ktorý sa vysvetľuje ako rozmanitosť života muža a ženy vo vzájomnosti a rovnováhe. Vlnovka alebo ako „cik cak“ spojené s bodkou vyjadrovali cestičku života človeka, že „raz je v živote hore a raz dole“. Línia srdiečok striedajúcich sa so špicom nahor a nadol predstavovali mužský a ženský princíp.

Snímka: Archív TASR, autor M. Mendrej, Čičmany 28. júla 1972

Snímka: predsedníčka sekcie značenia Klubu slovenských turistov, Eva Škutová/muzeummap.sk

Obrazové značenie trás

Nie je náhoda, že Slovensko má najdokonalejšiu sieť turistických trás na svete. Po turistických značkách môžeme prejsť až 15 000 km. V žiadnom štáte nie sú hory tak dokonale a prehľadne vyznačené turistickými značkami ako naše. Prvé turistické trasy začali vznikať v druhej polovici 19. storočia. Sitniansky turistický klub zriadil turistickú útulňu pri štôlni Gedeón v Hodruši a tu v roku 1874 vyznačkovali prvý turistický chodník. Postupne vznikali ďalšie značky, najmä v podhorí Tatier a okolí Modry. Na Slovensku máme 40 značkárskych komisií. Niektoré majú 20 členov, iné iba dvoch. Tam, kde je ich menej, musia pokryť väčšiu plochu. Keďže to nie je práve zárobková činnosť, musí vás to naozaj baviť. Na Slovensku pôsobí približne 400 vyškolených a aktívnych značkárov. Značkári turistických trás ročne obnovia až 5 000 kilometrov chodníkov. Mnoho ľudí si myslí, že farby svedčia o náročnosti trasy ako v prípade lyžiarskych zjazdoviek. Nie je to tak. Medzi farbami existuje hierarchia.

 • Obrazová červená – Označené sú ňou najdôležitejšie a najdlhšie trasy. Patria sem hrebeňovky, trasy mimoriadneho významu či diaľkové trasy. Najdlhšia červená trasa je Cesta hrdinov SNP, ktorá sa začína na Devíne a končí sa na Dukle, čo je približne 760 kilometrov. Sú fyzicky najnáročnejšie. 
 • Obrazová modrá – Ide o významnejšie stredne dlhé trasy, často prechádzajú dlhšími dolinami či bočnými hrebeňmi.
 • Obrazová zelená – Značia sa ňou miestne trasy väčšinou v jednom okrese a kratšie trasy.
 • Obrazová žltá – Značia sa ňou spojky, najkratšie úseky alebo skratky. Tieto značky spájajú napríklad červenú s modrou, aby ste sa dostali z hrebeňa na hrebeň alebo sa rýchlo dostali v prípade búrky niekam do bezpečia.

Duchovný význam smrti

Naši predkovia spomínali na svojich blízkych jednoducho a podstatne menej okázalo ako by chceli ľudia dnes. Svojich blízkych nosili v srdci. Takto funguje naša spoločnosť po dobách kresťanizácie. Treba však povedať, že pred dobami kresťanizácie boli naši predkovia omnoho viac duchovne vyspelí. Nedávali svoju energiu do symbolov smrti (kríž). Smútili, keď sa človek narodil (bolesť plodu, matky a dieťaťa) a radovali sa, keď zomrel (verili, že duša postúpila do vyšších vibračných energií a do vyspelejších civilizácií). Aj dnes existujú takéto vyspelé kmene napr. v Peru. Aj starí slovenskí Slovania to majú v sebe a sú nositeľmi prirodzeného duchovna vychádzajúceho z nášho DNA.

Snímka: internet

Snímka: kartinki.pics

Desatoro slovanstva a zá-KONY vesmíru

Zem je mojím telom, voda mojou krvou, vzduch je mojím dychom a oheň mojou dušou. Tak hlboko v zemi ako strom, tak vysoko v nebi ako strom, ide moja cesta.

 1. Jeden za všetkých, všetci za jedného.
 2. Čo zaseješ, to zožneš.
 3. Kto do teba kameňom, ty do neho pri prekročení všetkých medzí dvoma kameňmi.
 4. Boh – otec – stvoriteľ – univerzum – prvotný zdroj – supervedomie – energia tvorí jedno veľké vedomie spolu v súlade s prírodou.
 5. Správcovia – anjeli – polobohovia sú v službe a správe konkrétnych dimenzií a galaxií vrátane planét.
 6. Morálka je prepojená s dušou a telom a mravnosť je myseľ prepojená s duchom.
 7. Súlad duch – duša – telo tvorí jednotu a harmóniu ves-mír. Vše v míru. Všetko v mieri.
 8. Obchodovať znamená výmena energie krytá vypestovanou obživou a službou.
 9. Úrok je matkou zla.
 10. Človek nie je obeť a vinník, ale kvantová energetická bytosť so slobodnou vôľou a záznam jeho duše v univerze sa prenáša ďalej v jeho škole života.

Rozpad biblickej epochy a rímskeho práva

„Hore hlavy bedač…“ Už sa rozpadá biblická epocha a rímske právo. Slovania prevezmú vodcovstvo a svetu ukážu nové poznania ducha. Juraj Jánošík je symbolom vzdoru Slovákov proti útlaku. Jánošík bojoval aj proti nespravodlivému a neľudskému feudalizmu, ktorý tu vytvoril a medzi ľuďmi udržiaval Vatikán. Milióny ľudí doslova zotročili ako nevoľníkov. Osobnosť Terchovej menom Juraj Jánošík (národný hrdina) je zaradená do Terchovskej siene slávy. Legenda, ktorá nikdy nezomiera. Kto by nepoznal Jánošíka a jeho životné krédo zaviesť do sveta plného nespravodlivosti aspoň kúsok dobrého úmyslu. Jánošíka nemôžete zabiť. Jánošík je sloboda a sloboda je večná.

„Na holiach ohne horia! Hore hlavy bedač! Raz aj šibenice rozkvitnú!“

Snímka: napalete.sk

Snímka: Youtube

Je všetko pravda, čo stojí v Bibli?

„Dědko, to je všetko pravda, čo stojí v Bibli?“ Aaa, čert vie…Kto do těba kameňom, ty do něho chlebom? Aaa, kto by chlebom hádzal? Kameňom lapšie trafíš!

Zlu sa treba postaviť čelom a neustupovať, inak človeka úplne zomelie

„Kto do teba kameňom, ty do neho pri prekročení všetkých medzí dvoma kameňmi.“

Mal zbraň a chránil si svoj rod. Rozdiel medzi obyčajným lupičom a zbojníkom popisuje v knihe angl. bádateľ Eric J. Hobsbawm a tiež nem. historik Carsten Küther.
Z ich popisu vyplýva, že Juraj Jánošík bol typickým príkladom sociálneho zbojníka, ktorý nemal ďaleko od ľudového podania, podľa ktorého zbíjal bohatých, aby obdarúval poddaných.

„Za zbojníctvo možno považovať iba takú zbojnícku činnosť, ktorá bola dedinským spoločenstvom schvaľovaná a považovaná za oprávnenú formu odporu„ … „Zbojník pochádza priamo spomedzi dedinčanov a naďalej zostáva členom vidieckej spoločnosti, ktorá ho podľa možností kryje a chráni, kým kriminálny lupič pochádza z ľudí stojacich na okraji spoločnosti, najčastejšie tulákov alebo príslušníkov tzv. nepočestných povolaní.“ (historik Adam Votruba)

Snímka: Karol Plicka

Duchovné prepojenie s prírodou

Nie je náhoda, že Slováci sú najväčšími milovníkmi hôr v únii. Každý štvrtý výlet Slovákov končí na horách. Podľa aktuálnych údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat sú v prípade výletov na hory, ktoré trvajú jeden a viac dní, Slováci lídrami v rámci 28 krajín EÚ. Stromy, tráva a aj kamene majú svoje vedomie. Predstavujeme skutočné hodnoty a identitu Slovenska, ako po tisícročia spoločenstvo slnečné, hrdé, vznešené, kultúrne a kultivované. Kriváň ako symbol slobody Slovákov a ušľachtilé, vznešené farby, ako symboly spoločenského a kultúrneho bohatstva. Takáto vlajka predstavuje duchovné, kultúrne a prírodné bohatstvo Slovenska, má ľahko zapamätateľnú vizuálnu identitu a bude si ju pamätať takmer každý človek planéty.

Komunitné vnímanie sveta

Komunitná spoločnosť založená na princípoch solidarity, zaostrovanie na komunitu, spolupatričnosť a vo všeobecnosti komunitárne hodnoty. Vyššia úroveň hodnoty komunity, nad hodnoty individuálne. Susedia zároveň priateľmi? Spoločný piknik, grilovanie, bylinky z verejnej záhradky? Skupinové hry, cvičenie, športy, venčenie domácich miláčikov a bezpečné hranie sa detí na kolektívnych dvoroch? Dokonca sledovanie filmov, či organizované oslavy. Vzhľad interiéru a exteriéru môže byť formovaný vašimi predstavami. Bývanie sa stáva životným štýlom. Pilierom modelu založenom na komunitnom bývaní je mikro občianska spoločnosť vyznávajúca rovnaké hodnoty. Ide o zdieľanie, spoluprácu, kreativitu, vzťahy, často ekologický prístup, harmóniu medzi súkromím a účasťou v spoločenstve. Charakteristickým sú intenzívne susedské vzťahy a množstvo spoločných priestorov.

Snímka: instagram.com/copenhagenbycosedis

25.6.1972 zber zemiakov v okrese Košice. Poľnohospodárom na Jednotnom roľníckom družstve v Barci, okres Košice. Zemiaky odrody Krasiva mali vysadené na 6 hektároch. Úrodu plánovali zobrať za 5 dní. Snímka: Andrej Haščák

Obchodné desatoro návratu ku koreňom a k sebestačnosti

Chceš zmenu k lepšiemu? Skús obchodné desatoro návratu ku koreňom a k sebestačnosti.

 1. Nepožičiavaj si peniaze od bánk & používaj platobné karty menej, viac hotovosť!
 2. Nauč sa získavať tovary výmenným obchodom / bartrom.
 3. Nakupuj lokálne – v miestnych obchodoch.
 4. Vyhni sa veľkým obchodným reťazcom.
 5. Vypestuj si doma toľko obživy, koľko môžeš a vieš.
 6. Kupuj aj používané veci, namiesto nových.
 7. Začni obchodovať, vyrábaj a predávaj na lokálnom trhu.
 8. Recykluj staré veci.
 9. Vyhýbaj sa obchodom s rýchlym občerstvením.
 10. Zapoj všetkých vo svojom okolí a susedstve.

Obchodujme po starom!

Vedomé komunity, ktoré si navzájom pomáhajú a koordinujú sa medzi sebou. Vymieňajú si medzi medzi sebou tovar a služby. Slovanský systém výmenného obchodu je alternatívou po zrušení hotovosti. Výmenný obchod je motiváciou k sebestačnosti, tvorbe a domácej obžive (každý môže niečo vyrobiť alebo ponúknuť nejakú službu). Výmenný obchod je cesta k skutočnej ekológii (vymeň, požičaj, zdieľaj, daruj).

http://www.barterko.sk

Papierová možnosť platidla s ochrannými prvkami/500 EK Ľudovít Štúr

Obchodujme podľa vyššieho vedomia

Dnešná doba súvisí so zmenou energií a cykloch planéty. Ideme z hmotného do nehmotného sveta vyšších frekvencií. Peniaze morálne fungovali, keď boli definované ako výmenný prostriedok potvrdenky na zlato v pomere 1:1. Už to nefunguje. Dlh je obrovský a peniaze ničím hodnotovým nekryté iba dlhom zožerie inflácia. Ostáva nám teda vymyslieť vlastné kvantové platidlo, kde nikdy nevznikne dlh a ľudia si zaplatia medzi sebou podľa vyššieho vedomia. Obchodujme podľa vyššieho vedomia – zaplaťme si navzájom svojou energiou – platidlom. Na www.barterko.sk získate energetické kvantové platidlo zadarmo vo výške 500 EK každý mesiac (pre jeho opakované získanie je potrebné minimálne jedno prihlásenie sa do vášho účtu). Tovar a službu si vlastným vedomím/energiou/sumou ohodnotíte cenou/cifrou a ponúknete na výmenu. Vaše energetické kvantové platidlo bude kryté vašim tovarom alebo službou a nikdy nevznikne dlh. Každý dostane rovnako a podľa vlastnej aktivity bude sám pre seba ohodnotený. Motiváciou k rastu je pestovať, vyrábať a ponúkať vlastné služby. Tak ako slnko svieti na každého z nás a nepýta za to nič, tak dostanete aj platidlo EK.

Slovenské vedome vediace prepojenie s vesmírom

V jednoduchosti je krása. Všetko je jedno veľké vedomie a energia. Slovensko bude potrebovať duchovný vzostup. Už nebude stačiť len nábožensky veriť, ale byť vedome vediaci. Slovo jednoDUCHosť je geniálne už vo svojej podstate. Naznačuje, že máme len jedného Ducha/Boha (jedno-duch-osť/jeden-duch) a teda jedno veľké vedomie – Duch/Boh. Správcovia – anjeli – polobohovia sú v službe a správe konkrétnych dimenzií a galaxií vrátane planét. Perún – najznámejší a najvyšší slovanský prírodný poloboh.

Snímka: perunshop.sk

Snímka: wikimedia.org

Kvantová fyzika ukazuje na existenciu Boha 

Kvantová fyzika (a nielen ona) nepriamo odkazuje na existenciu Boha. Jednotné pole je kombináciou stáročia vedeckého skúmania pôvodu reality. Tento jednoduchý náčrt znázorňuje všetko, čo poznáme o vesmíre. Aj keď detaily môžu vyzerať zložito, celkový obraz je naozaj prostý. Znázorňuje to fundamentálne zjednotený vesmír, ktorý je externe diverzifikovaný (pestrý). Takže fyzika skúma hlbšie a hlbšie úrovne reality. A tento výskum vnútorného sveta začal pred stovkami rokov, základy fyziky boli ale skúmané veľmi dávno predtým, ale to sa jedná o doménu, ktorej hovoríme „Klasická fyzika“. Fyzika, ktorá skúma makroskopický svet denným pozorovaním. Tento spôsob výskumu sa ukázal ako nedostatočný, pretože nijako nevysvetľoval správanie atómu. Takže úplne nový jazyk, nová logika, nová matematika, to všetko muselo byť vyvinuté za účelom pochopenia správania atómov a molekúl. Tento odbor sa nazýva kvantová mechanika.

Milan Rúfus – Modlitba za mier 

Napomeň našich otcov,
Bože nad hviezdami.
Nech trochu myslia,
čo sa stane s nami,
keď začnú vojnu
a všetky svoje hnevy
vylejú na seba.

Tie hnevy ako plevy
pokazia zem,
i nebo bude choré.
Napomeň našich otcov
Ty, tam hore.
Že sa to nesmie.
Že ako Ty si svätý,
aj zem je svätá.
Veď chodia po nej deti. 

 

Snímka: Dievčatko z Horehronia vo filme Zem spieva od Karola Plicku r.1933

Slovensko – svetová krajina s 250 000 rokmi histórie