KOPNÉ PRÁVO A DVOJKOMOROVÝ PARLAMENT

Slovensko – Svetová krajina.

Pokračovať

Snímka: Národná rada Slovenskej republiky

Kopné právo a dvojkomorový parlament

Naša spoločnosť funguje na princípoch tzv. demokracie. Ide o politický systém alebo zriadenie, v ktorom by mal byť zdrojom štátnej moci ľud. Tento politicko-hospodársky systém speje ku krachu, lebo je nastavený tak, že bude fungovať iba dovtedy, kým je komu brať. A tomu pomáha aj koncepcia moci: rozdeľuj a panuj! Že to tak je, je už viacmenej známe. Ale, čo nie je známe, je vedomosť, že sme schopní vytvoriť si omnoho lepší a spravodlivejší systém, ktorým je Kopné právo. K priaznivému riešeniu môže prispieť druhá komora v parlamente s vyslanými zástupcami samospráv starešinov podľa princípu kopného práva predstavujúcu horizontálnu deľbu moci v zastupiteľskom orgáne.

Princíp kopného práva

Podľa princípu „Kopného práva“ žili naši predkovia, starí Slovania. Organizácia spoločnosti na princípe Kopného práva je najstaršia, najvyspelejšia a najspravodlivejšia forma samosprávy na Zemi, kde sa záujmy celku nadradili nad osobnými záujmami jednotlivca. Názov „Kopné právo“ je automatickým prekladom z ruštiny ,,Копное право“. Etymologicky vychádza od „копа“, čo znamená ,,dav“, ,,zhromaždenie“, ,,kopa“. Pre Slovanov Kopa znamenala najvyššiu duchovnú a morálnu autoritu. Jednalo sa o zhromaždenie (nakopenie) vážených mužov rodu, chodatajov (jednateľov), v počte od 100 do 300 mužov, ktorí kolektívne rozhodovali a riešili dôležité otázky v rámci komunity, v našom prípade občiny. 

Snímka: internet

Snímka: slovania-vm.wbl.sk

Systém spravovania spoločnosti našich predkov

Kopy sa zúčastňovalo len domáce obyvateľstvo. Boli to výlučne hlavy rodín, t.j. ľudia, ktorí mali skúsenosti a znalosti, mali veľké rodiny so zdravým potomstvom, vedeli sa postarať o svoje okolie, vedeli vytvoriť také podmienky, aby všetko okolo nich bolo v poriadku. Volali ich „kopní sudcovia“. Muži, ktorí nemali vlastné rodiny, a ženy sa Kopy nezúčastňovali. Je potrebné podotknúť, že v tomto systéme žena obyčajne nerozhoduje, jej úlohou bola výchova detí a život v rodine, čo u Slovanov patrilo k najťažším skúškam života. Kopy sa však mohli zúčastňovať starci, ktorí mohli vyjadriť svoje stanoviská k jednotlivým problémom, aj keď hlasovania sa nezúčastňovali. Počas Kopy sa prijímali uzávery a riešenia. Bola zaručená úplná nezávislosť názorov chodatajov. Riešili všetky aspekty života občiny a súdili previnilcov. Podmienkou ale bolo, že pri každom schvaľovaní, voľbe či rozhodnutí bolo potrebné dosiahnuť jednomyseľnosť, čo je typickým znakom Kopy. Na posilnenie širšej samosprávy sa volil tzv. desiatnik, ktorý zastupoval 10 dvorov, a stotník, ktorý zastupoval 100 dvorov. Roľnícke občiny sa Kopy zúčastňovali prostredníctvom združenia, ktoré nazývali volosť. Tu sa zvolil volostený starešina (obyčajne na tri roky), volostená rada a volostený súd. V prípade potreby bol zvolený chodataj pre verejné záležitosti – vyslanec pre hlavné mesto. Charakteristickou stránkou starobylého pravoslavia je úcta k starším a táto tradícia sa udržiavala medzi starovercami mnohé stáročia. Kopné právo bolo vykonávané na princípe zhody dosiahnutím jednotného názoru všetkých chodatajov. „Ako konali naši dedovia, tak i my budeme konať.“

Princíp kopného práva a jeho zástupcovia v dvojkomorovom parlamente

Ak má byť demokracia vládou suverénneho ľudu, nemala by byť uplatňovaná iba z parlamentu smerom nadol, ale mala by sa tvoriť i ako produkt občianskej spoločnosti. V piatej hlave ústavy tomu zodpovedá  referendum, s ktorým zatiaľ nie sú pozitívne skúsenosti; z doteraz vyhlásených referend bolo platné iba jedno (vstup do Európskej únie). Možno však poznamenať, že ani jeho ústavnoprávna úprava nie je bezproblémová. Takto možno položiť otázku, či k priaznivému riešeniu môže prispieť druhá komora v parlamente s vyslanými zástupcami samospráv starešinov podľa princípu kopného práva predstavujúcu horizontálnu deľbu moci v zastupiteľskom orgáne. Pluralitnej demokracii prináleží systém horizontálnej i vertikálnej deľby moci, decentralizácia a kontrola moci. Dvojkomorová sústava v pluralitnej demokracii môže zdokonaliť vyvažovanie záujmov, ktoré bývajú konkurenčné, resp. konfliktné, čo býva badateľné i v regionálnej politike. Vytvoriť lepšie podmienky na rešpektovanie doktríny racionálneho zákonodarcu.

Samosprávne kraje/snímka: spravy.pravda.sk

Slovensko – svetová krajina s 250 000 rokmi histórie