Proroctvá pre Slovensko a svet

Slovensko – Svetová krajina.

Pokračovať

Snímka: iStock

Proroctvá pre Slovensko a svet

Čo mal na mysli Ľudovít Štúr, keď hovoril o „géniovi Slovanstva“, ktorý sedí a plače nad rozhádanosťou Slovanov, alebo o tom, že „každý národ má pod Božím slnkom svoj čas a lipa kvitne až keď dub už dávno odkvitol“?

Ján Pavol II.

Ján Pavol II.: „Nebojte sa!“ „Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií.“

Doplnenie proroctva Jána Pavla II. pre Európu: „Islam obsadí Európu.“ „Islamizmus napadne Európu. Videl som hordy, ktoré prišli…“

Snímka: Ján Pavol II./TASR

Snímka: RNDr. Emil Páleš, CSc./Aktuálně.cz

RNDr. Emil Páleš, CSc.

RNDr. Emil Páleš, CSc.: Čo mal na mysli Ľudovít Štúr, keď hovoril o „géniovi Slovanstva“, ktorý sedí a plače nad rozhádanosťou Slovanov, alebo o tom, že „každý národ má pod Božím slnkom svoj čas a lipa kvitne až keď dub už dávno odkvitol?

„Slovensko je Šípová Ruženka, ktorá spí. Ale možno aj preto, že intelektuáli mu prednášajú odkiaľsi prevzaté mŕtve teórie, ktoré mu nič nehovoria. Západné národy rozvinuli poznanie vonkajšej prírody, ktoré v podobe techniky zmenilo svet. Som presvedčený, že Slovania majú teraz rozvinúť vedu o duši, ktorej plodom bude psychologická, spoločenská a mravná revolúcia. Začať to musia západní Slovania. Prepracujú svoje citové vnuknutia, čím sa premenia na nový druh imaginatívneho poznania – slovanské oko srdca. Svet kráča v ústrety bodu, kde bude jeho osud závisieť od takého poznania a nikde inde nie sú preň dané lepšie predpoklady ako tu.“

Ľudovít Štúr

Ľudovít Štúr: Úprimné, priame, dobre rozvážené a chlapské to majú byť slová, vychádzajúce z hrude človeka, ktorého myseľ od útlej mladosti najvrúcnejšie zaujatá bola osudmi nášho kmeňa, človeka, ktorého zrak s bôľom preputoval žalostnú minulosť našu, ale radosťou zažiaril, keď sa mu ukázala veľká, skvelá budúcnosť, čakajúca na nás, človeka, ktorý pre život kmeňa nášho všeličo vykonal i pretrpel a bol i je imúnny voči akýmkoľvek vonkajším vplyvom. Nech však namiesto toho hovorí samo posolstvo.

Nuž nech sa nik nepozastaví nad tým, že slovanské zmýšľanie sa tu prednáša s úprimnosťou, ako ešte nikdy predtým, a slabé dušičky medzi nami nech sa ver’ nesplašia z otvorenosti reči našej, veď ak chceme zjednotiť sa a konať, musíme si raz spoločný cieľ vytýčiť, a sila naša zo dňa na deň rastie, sila našich nepriateľov rozzúrených slabne však a ubúda, na nás, ak odvahu naberieme k činom, isté víťazstvo čaká, na nich však porážka istá. Nijaká moc, keby to priam moc vlád bola, nemôže už zgniaviť život náš, ktorý v sebe nesie idey budúcnosti, šťastie i nešťastie budú ho napomáhať, na výslní, v daždi, za hromov i bleskov dozrievať bude. Taký je chod prírody! Nehody, útlak a prenasledovania všakového druhu iba vyskúšajú silu našu, ducha nášho popchnú a vybičujú, posilnia a zocelia vôľu našu, a k veľkému dielu, čo pred nami stojí, potrebujeme silu, podnikavého, smelého ducha, zocelenú, nepoddajnú vôľu. Nuž nech sú otvorené a chlapské tieto slová, bratia!

Snímka: TASR

Snímka: P.O.Hviezdoslav/TASR

P.O.Hviezdoslav

P.O.Hviezdoslav: „Nadišla doba, keď národ potrebuje väčšmi charakter ako talent. Lebo talent je meteor, ktorý sa zablysne a zhasne, ale charakter je stálica, ktorá trvá.“

Hviezdoslavova vízia budúceho osudu Slovanov:
Náš všeslovanský prorocký duch P.O.Hviezdoslav sa ozve na jeho volanie v skladbe „Slavianstvo, teba sudba stíha … “ – nádhernou, priam „božskou“ prorockou víziou budúceho osudu a poslania Slovanov:

Len keď sa do žilôčky zmladíš, keď napravíš sa do kosti: základom pravdu, v láske svoj byt zriadiš, hol zložíš spravedlnosti; keď sudbou štvané, bité Hospodinom nedarmo prejdeš celú očistu, lež hnutím mysle každým, každým činom sa zblížiš skromne ku Kristu;

keď takto zavrieš všetky rany, ichž na tele máš, na duši: len vtedy môže reč byť o poslaní, čo na zemi ti prísluší. Tu z chaosu jak vstaneš v plnom zdraví, tvár okráženú slnca jasnotou, a človečenstvo odeješ v nach slávy a spasíš teplou dobrotou!

Boh, ktorý dal ti vzrásť tak telom, na duchu tak ti požehnal, on iste vtedy za tým bral sa cieľom: by zaľúbenie v tebe mal, odhrnúc sudbu, po večnosti métu ťa vytešeným zrakom sprevádzal… I neblúď ďalej! Nerob radosť svetu a Bohu nespôsobuj žiaľ!“

Iveta z Litmanovej

Čo povedala vizionárka Ivetka pútnikom v Litmanovej:
„Príde niečo, čo svet ešte nezažil, a ani nezažije nikdy potom, pretože my potrebujeme očistu.“ Čo myslíš, čo iného ťa preberie?

Všetko to, čo príde, sa dopustí iba z lásky, pretože ty nie si schopný sa obrátiť vtedy, keď treba…! A očistenie znamená, že nebude existovať vlažnosť. Buď – alebo. To je očistenie. A v tomto období zomrú mnohí zlí a mnohí dobrí. A nehovorím to preto, aby si sa bál! Ale preto, aby si, keď ten čas príde, zachoval pokoj. Viem, že lož, ktorá príde na tento svet, bude taká veľká, že otrasie najsilnejšími. Najsilnejšími! Bude to lož, ktorú tento svet ešte nezažil. Pretože sa potrebuje očistiť. Rozumieš? Ale keď zostaneš pri svojej pravde a láske, vtedy ťa tá lož nemôže strhnúť. Budú mnohí tí, ktorí túto lož budú nasledovať.“

(Ivetka k pútnikom, Litmanová 4. 11. 1995)

Snímka: Iveta z Litmanovej/TASR

Snímka: teraz.sk

Samo Chalupka

Samo Chalupka: Národ slovenský, kňazstvo i staršina naša,
kroz nás ti, slávny cáre! svoj pozdrav prináša. Zem tá, na ktorú kročiť mieni tvoja noha, to je zem naša, daná Slovänom od Boha. Pozri: tu jej končiny valný Dunaj vlaží, tam Tatra skalnou hradbou okol nej sa väží. A zem to požehnaná! Chvála Bohu z neba, máme pri vernej práci voždy svoj kus chleba. Zvyk náš je nie napadať cudzie vlasti zbojom: Slovän na svojom seje, i žne len na svojom, cudzie nežiada. Ale keď na naše dvere zaklope ruka cudzia v úprimnej dôvere: kto je, ten je; či je on zblíza, či zďaleka: Vo dne, v noci na stole dar boží ho čaká. Pravda, bohy vydaná, káže nám Slovänom: pána mať je neprávosť a väčšia byť pánom. A človek nad človeka u nás nemá práva: sväté naše heslo je: Sloboda a sláva!

A ty, mor ho! – hoj mor ho! detvo môjho rodu,
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu,
a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom:
Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.

ThDr. René Balák, PhD.

ThDr. René Balák, PhD.: Žehnám ťa na stokrát mojimi slzami. Otcovia a matky, aké budú tie časy. Buďte prosím svetlom pravdy, v tomto príšernom svete lží a propagandy, ktorá zatemňuje rozum a pozbavuje ľudí kritického a logického myslenia. Vy otcovia, buďte neohrozenými nositeľmi pravdy, ktorá jediná prináša slobodu vám, vašim rodinám a slovenskému národu. Postavte sa prosím na odpor v tomto boji za pravdu, za slobodu, ktoré sú súčasťou ľudskej prirodzenosti. Kladiem si otázku ako mnohí iní, oveľa vznešenejší synovia slovenského národa – ak je Boh s nami, kto je proti nám? Je prirodzeným poslaním a úlohou otcov, objaviť v sebe, možno skrytú a možno netušenú mravnú a duchovnú silu, aby ste svojim rodinám, manželkám a deťom pripravili spravodlivé podmienky pre život v tejto spoločnosti, v tomto štáte. Aby ste bojovali o také pravidlá, ktoré budú rešpektovať ľudskú prirodzenosť a ľudskú dôstojnosť. Aby sa naše deti mohli aj v budúcnosti ľahšie a rýchlejšie integrálne rozvíjať v rámci svojej ľudskosti. Je to poslaním nás otcov, aby sme bojovali za ochranu našich rodín, aby sme sa postavili na odpor štátnej totalite, ktorá má zločinecký a kriminálny charakter, alebo sa podvolíme a submisívne sa budeme správať ako otroci a prežijeme totalitu akú ľudstvo nepozná. Verím, že bude dosť jednotlivcov, ktorí prebudia morálne svedomie národa. „Tyraniu a diktatúru tyranov slovenský národ ukončí vtedy, keď sa zjednotí“.

Snímka: Združenie slovenskej inteligencie

Snímka: drzava-slovensko.sk

Ján Maliarik

Ján Maliarik hlásal slobodu, nezávislosť a samostatnosť slovenského národa. Od mladosti bol uvedomelým Slovákom. Veril v poslanie slovenského národa pri šírení mieru a bratstva vo svete. Slováci sú podľa neho predurčení na túto úlohu pre svoju miernu povahu. Načrtol víziu univerzálneho svetového štátu podľa zásad mravnej očisty.

Prebuď sa už raz, Slovanstvo milé!
Nechaj sa vychovať pre veľké DOBRODENIE!
Znovuzrodiť – vypestovať – zväčšiť – zušľachtiť,
Je Svätou Povinnosťou … Je činom morálnym…!

„Srdečne milovaný môj národ Slovenský,
v ľúbeznej reči v tvojej samobytnosti a svojpomoci“,
buď, „prvou princeznou“ a „perlou“ uprostred národov,
staň sa skoro týmto slávnym a vzácnym skutkom.

Zachráň, spas, národ Česko – Poľsko – Slovenský!
Učiň Ho Boh veľkým a slávnym – je čas zvrchovaný.
Už prestaňme sa nebratsky osočovať, znevažovať,
oj, skutočnou bratskou láskou sa navzájom milovať.

V predtuche mal, že Slovanstvo tají – skrýva – opatrí si,
v útrobách svojich zárodok veľkej a slávnej budúcnosti.
Slávne chce v láske a múdrosti všetkých povznášať
ale musí byť blahodarný v duši a ten zárod plne rozvíjať.

„Zmeňte milovaní od základu svoje zmýšľanie,
nech vás Boh zachráni pre večné žitie a
tak národ Slovanov zahorí veľkou hrdosťou,
Boh ho dovedie s láskou a slávou domov“.

Vladimír Mináč

Vladimír Mináč: Nie sme národ holubičí, sme národ plebejský: pána mať je neprávosť, no väčšia byť pánom! Možno je to cnosť z núdze; keďže sme nemali nádej byť pánmi, opovrhovali sme možnosťou stať sa nimi… náš prínos do dejín sveta je skromný, ale ak sa raz budú merať dejiny civilizácie spravodlivo, čo značí podľa práce, ktorú kto do nich vložil, potom sa nemusíme báť: narobili sme sa aj vyše práva. Nemáme čo smútiť za takzvanou „veľkou“ históriou: je to história veľkých lúpežníkov. Stať sa skutočným Slovákom, úplným Slovákom, značí stať sa bratom všetkých ľudí, taký je aj vznešený odkaz našich dejín. Nemáme takmer nič okrem svojej túžby po spravodlivosti. Božechráň, aby sme spôsobili krivdu, zabudnúc na krivdy vlastné. V tej chvíli by sme zatratili svoju vnútornú opodstatnenosť, svoj najvnútornejší zmysel, ale i schopnosť rezistencie. Vždy budeme malým národom, ale dokiaľ budeme chrániť svoju pravdu, nikdy nebudeme bezmocní. Nie moc, ktorá je pominuteľná, ale duch, ktorý trvá: to je naša cesta, náš zmysel, náš osud.

Snímka: Slovenská národná knižnica – Literárny archív

Snímka: David Wilkerson/worldchallenge.org

David Wilkerson

David Wilkerson, autor knihy Dýka a kríž. Na prednáške v Bratislave v roku 2003 riekol Slovensku následovné: „Táto krajina, a hovorím to prorocky, je kľúčovým národom. Je to malá krajina. V mojom meste New York je viac ľudí ako v celej vašej krajine. Kážem v meste ktoré ma viac ako 17 miliónov obyvateľov. Ale v pohľade na to, čo sa chce urobiť v Európe, tento slovanský národ je kľúčovým národom…“

Juraj Jánošík

Juraj Jánošík: ,,Hlavy hore bedač, nám patrí život, raz aj šibenice rozkvitnú!“ 
25. január 1688, Terchová – z. 17. marec 1713, Liptovský Mikuláš, povesený za ľavé rebro na hák.

Snímka: napalete.sk

Snímka: moviemagazin.sk

Jožo Ráž

Jožo Ráž: „Rusko mám rád, Ameriky sa bojím. Svet smeruje k vojne. USA chcú v Európe vojnu, ktorú chystajú platení žoldáci, ale neuvedomujú si, že to nebude také jednoduché a že keď ju rozpútajú, skončí sa to zle pre všetkých. No nemajú inú voľbu, majú strašné dlhy a idú svojou cestou. Jedinou istotou je silné Rusko, ktoré koná múdro a rozumne.“

Štefan Moyzes

Štefan Moyzes: „Keď sme pevný základ temer z ničoho položiť mohli, Boh dá, že i celú budovu nášho národného života v krásnej podobe vystavíme.“

„Ktokoľvek… božskou prozreteľnosťou je údom slovenského národa, ktokoľvek ako taký, ctihodný prach otcov a dedov svojich hyzdiť za ohavný hriech sa považuje; ktokoľvek bohumrzkým odrodilstvom poškvrniť sa nechce; ktokoľvek k slovenskému ľudu v pomeroch buďto spoločenských, buďto občianskych, buďto konečne úradných ako človek svedomitý stáť chce; slovom, ktokoľvek s národom slovenským svedomite zmýšľa, tomu na obstánku, upevnení a rozkvete Matice slovenskej záležať musí!“

Snímka: bystricoviny.sk

Snímka: dreamstime.com

Prastaré proroctvo z Indie

Prastaré proroctvo z Indie: Na konci krízového obdobia už nemá existovať ani dolár, nebude ho viac treba. Na Západ vôbec nemá význam sa ohliadať, nebude tam nič pre nás. Budúcnosť je na Východe. Západ síce nejako niekde prežije, ale už tam viac niet životnej sily, niet tam viac budúcnosti.

Vyzerá to tak, že bez nás, Západných Slovanov Zlatý Vek nenastane. Možno práve toto v skutočnosti vyjadruje Svätoplukovo podobenstvo o troch prútoch. Zároveň však nie je ťažko uhádnuť, prečo pozorujeme takú silnú renesanciu exorcistov u kresťanov. Čiernych mágov si horúčkovite chystá Vatikán. Zobuďme sa konečne.

Edgar Cayce

Edgar Cayce, nazývaný aj ako spiaci prorok, otec holistickej medicíny, médium, jasnovidec, liečiteľ či telepat. Jeho proroctvá nedali spať mnohým vedcom. Nespočetné množstvo ľudí za ním chodilo pre odpovede týkajúce sa budúcnosti.

V Spojených štátoch Cayceho nemajú radi, pretože jeho proroctvá o jeho domovskom štáte boli mimoriadne negatívne. Roku 1927 predpovedal, že z jedinej kvapky krvi človeka bude veda schopná určiť všetky choroby. Šesť mesiacov pred krachom burzy v roku 1929 varoval svojich známych, aby predali akcie. Tí sa mu vysmiali, potom ale splakali nad zárobkom. Vyšlo mu aj to, že sa hospodárstvo znovu spamätá o štyri roky neskôr. V roku 1932 Cayce povedal, že čoskoro budú mať ľudia vybraní podľa Biblie svoj vlastný štát. Skutočne, o 16 rokov neskôr sa Izrael objavil na mapách sveta a presťahovali sa tam mnohí predstavitelia židovského národa. V roku 1935 prorokoval druhú svetovú vojnu. Hovoril o spojenectve Nemecka, Rakúska a Japonska, ktoré dokáže zničiť len „boží zásah“. Hitlerovi predpovedal krátky život. Splnila sa mu aj predpoveď smrti dvoch amerických prezidentov – Franklina Delano Roosevelta a Johna F. Kennedyho. Predpovedal správne cunami na rok 2004 aj s počtom mŕtvych: 230 tisíc. Edgar Cayce predpovedal rozpad Sovietskeho zväzu. Toto proroctvo nebolo schválené počas existencie sovietskej moci na území Ruska. Ľudia sa o ňom dozvedeli až po páde železnej opony. Cayce povedal veľa dobrého o Rusku a ruskom ľude, ak mu veríte, krajina bude mať aj po niekoľkých storočiach šťastnú budúcnosť. Veľa Američanov a Európanov bude žiť na Sibíri. Stane sa centrom krajiny a novým hlavným mestom. Zmenená klíma umožní pestovať exotické ovocie v tejto dnes chladnej oblasti.

Snímka: Edgar Cayce/reddit.com

Cayceho najviac desili vízie budúcnosti. Predpovedal okrem iného, ​​že vládnuci systém na zemi sa zrúti a potom dôjde k zjednoteniu ľudstva. Bude to však za cenu mnoho utrpenia a zaberie to dlhý čas, ale dôjde k tomu.

To najhoršie nás ale ešte len čaká. Americký Nostradamus, ako je nazývaný, predpovedal obrovské zemetrasenia a pohyby zemskej kôry. Malo by dôjsť k odtrhnutiu západného pobrežia USA. Z povrchu zemského má zmiesť New York, Los Angeles aj San Francisco. Anglicko je polozaplavené…
Väčšia časť Japonska sa prepadne do mora. Zmeny zaznamená aj severnú časť Európy. Predpovedal tiež rozsiahle topenie ľadovcov v Antarktíde a Arktíde, vzostup hladín svetových oceánov a následné globálne zmeny klímy zemegule. Signálom predchádzajúcim týmto zmenám by mala byť zvýšená tektonická aktivita v Stredozemnom mori a oblasti Etny.

K prvému prepólovaniu Zeme podľa neho došlo vplyvom veľkej potopy pred 12.000 rokmi, k druhému posunu však dôjde „ohňom“. Radiácie Slnka aj galaktických supervĺn preniknú Zemou, silné žiarenie spôsobí genetické zmeny všetkých buniek – chromozómov. A ľudstvo sa počas veľmi silných frekvencií transformuje. Dôjde k tomu doslova počas jednej noci. Až ľudia prejdú transformáciou, príde Zlatá doba ľudstva.

Podľa neho dôjde k stretnutiu ľudí a mimozemšťanov. Bytosti podobné ľuďom sú v celom kozme, prejavujú sa v rôznych formách, majú city a vedomie ako my.

Snímka: Pixabay

Mr. Slovak o.z.

Mr. Slovak o.z. : „Slovenský národ sa zjednotí, keď pochopí, aké bohatstvo mu bolo dané. Slovenský národ sa zjednotí, keď pochopí, že príroda a aj my sme súčasťou jedného veľkého vedomia, ktoré môžeme nazvať zdroj/univerzum/absolutno/Boh/supervedomie. Slovenský národ sa zjednotí a zbaví sa tyranov, keď si vytvorí vlastnú slovenskú koncepciu, ideu a vyšší mrav (étos). Slovenský národ sa zjednotí, keď bude v súlade duch/duša/telo. Slovenský národ sa zjednotí, keď prekročí morálku a postaví svoje hodnoty na mravnosti ducha v spojitosti so súladom s prírodou a ostatnými bytosťami na planéte Zem.“
„Slovensko je svetová krajina.“

  • Slovensko je štvrtou najviac zalesnenou krajinou Európy
  • Slovensko má druhú najväčšiu zásobu pitnej vody na svete
  • Slovensko patrí medzi krajiny najbohatšie na minerálne vody
  • Slováci sú najväčšími milovníkmi hôr v Európe, každý štvrtý výlet trávime v prírode (podľa údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat).

Slovensko – svetová krajina s 250 000 rokmi histórie