Sedmoro úrovní dobročinnosti

Slovensko – Svetová krajina.

Pokračovať

Snímka: mdb.com

Sedmoro úrovní dobročinnosti

Ľudomilnosť znamená humanisticky motivovanú dobročinnosť, dávanie peňazí, tovaru, času alebo úsilia na podporu všeobecne prospešného účelu, spravidla v dlhšom časovom horizonte a s jasne definovanými cieľmi. Vo všeobecnejšej polohe možno filantropiu pojať ako akýkoľvek altruistický počin, ktorý smeruje k podpore dobra alebo zlepšovaniu kvality života. Filantrop môže byť tiež označovaný ako ľudomil.

  1. Najnižší stupienok dobročinnosti predstavuje stav, keď dávame neochotne.
  2. Na druhom najnižšom stupienku sa ocitneme vtedy, ak dávame radostne, no v nepomere s biedou osoby, ktorá sa ocitla v núdzi.
  3. Tretí najnižší stupeň znamená, že síce dávame radostne a aj dosť, ale len vtedy, ak nás o to niekto požiada.
  4. Štvrtý stupeň dosiahneme, ak dávame radostne, v dostatočnom množstve, bez požiadania, no svoj dar dávame rovno do rúk biedneho človeka, a môžeme mu tak spôsobiť pocit hanby.
  5. Piaty stupeň hovorí o dávaní bez toho, aby sme vedeli, komu bude náš dar na prospech, no obdarovaný bude vedieť, kto je jeho dobrodinec.
  6. Na šiestom stupni vieme len my, komu pomáhame, no človek v núdzi to nevie.
  7. Konečný siedmy stupienok popisuje stav, keď ani darca, ani obdarovaný o sebe nevedia.

Snímka: Dreamstime

„Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby pomohla trpiacemu. (Milan Rúfus)

Zámer nezištného konania v prospech celku a jednoty je kráľ. Ide o to čo robíš, keď ťa nikto nevidí.

Slovensko – svetová krajina s 250 000 rokmi histórie