Slovenské nadnárodné obrodenie podľa mravných zásad

Slovensko – Svetová krajina.

© Martin Habánek – fotograf slovenských krojov

Pokračovať

Slovenské nadnárodné obrodenie podľa mravných zásad

Som si vedomý, že Slovensko je svojou históriou, tradíciami, zvykmi a faktami hrdá SVETOVÁ KRAJINA a slovenčina je unikátna, jedinečná a svetová.

Čítať viac Čítať viac

Národné obrodenie

  • Koncepcia sebavedomia, hrdosti a oslovenia mladých ľudí
  • Koncepcia rozvoja cestovného ruchu
  • Koncepcia národohospodárstva a sebestačnosti
  • Koncepcia kvantového energetického platidla
  • Koncepcia nezávislého bývania v súlade s prírodou
  • Koncepcia, idea a vyšší mrav nad národom ľudu svetového slovenského

Snímka: Mr. Slovak o.z.

Kvantový slovanský energetický skok podľa mravných zásad/snímka: Ždiar/Martin Habánek – fotograf slovenských krojov

Revolúcia vedomia podľa mravných zásad

Som si vedomý, že Slovensko je svojou históriou, tradíciami, zvykmi a faktami hrdá SVETOVÁ KRAJINA a slovenčina je unikátna, jedinečná a svetová a už nechcem, aby bolo Slovensko vnímané vo svete ako „NO NAME“ a „NO IDEA“ a neustále zamieňané so Slovinskom a pod. a nechcem, aby mladí ľudia z neho odchádzali natrvalo. Ako kvantová energetická bytosť v rámci revolúcie svojho vedomia povznesiem ducha SVETOVEJ KRAJINY (tradície, zvyky, hodnoty, krásy krajiny, pôvodný systém jednomyseľného súhlasu našich slovanských predkov) a nepotrebujem na to náboženské programy obeť/vinník, politické strany, ale mravnú frekvenciu svojej vlastnej slobodnej vôle ako slobodná bytosť, ktorá je sama sebe strojcom vlastného šťastia a to sa následne prirodzene a autenticky prenesie aj na ostatné bytosti a našich spoluobčanov v rámci našej krásnej krajiny a univerza jeho všeobjímajúceho dobra. Budem ako kvantová energetická bytosť v rámci revolúcie svojho vedomia uverejňovať mravné príspevky na povznesenie ducha SVETOVEJ KRAJINY.

„Slovenský národ sa zjednotí, keď pochopí, aké bohatstvo mu bolo dané. Slovenský národ sa zjednotí, keď pochopí, že príroda a aj my sme súčasťou jedného veľkého vedomia, ktoré môžeme nazvať zdroj/univerzum/absolutno/Boh/supervedomie. Slovenský národ sa zjednotí a zbaví sa tyranov, keď si vytvorí vlastnú slovenskú koncepciu, ideu a étos. Slovenský národ sa zjednotí, keď bude v súlade duch/duša/telo. Slovenský národ sa zjednotí, keď prekročí morálku a postaví svoje hodnoty na mravnosti ducha v spojitosti so súladom s prírodou a ostatnými bytosťami na planéte Zem.“ „Slovensko je svetová krajina.“

  • Slovensko je štvrtou najviac zalesnenou krajinou Európy
  • Slovensko má druhú najväčšiu zásobu pitnej vody na svete
  • Slovensko patrí medzi krajiny najbohatšie na minerálne vody
  • Slováci sú najväčšími milovníkmi hôr v Európe, každý štvrtý výlet trávime v prírode (podľa údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat).

Snímka: Pixabay

Súlad a prirodzené slovanské prepojenie duch/duša/telo

Morálka je filozofická náuka a etika chápania ľudského správania z hľadiska rozlišovania dobra a zla; sústava zásad a noriem správania sa ľudí v spoločnosti.

Morálka je prepojená s dušou človeka a materiálnym telom človeka. Preto často sklonom k materializmu a nadhmote zlyháva.

Mravnosť je univerzálnym (zá)konom. Mravnosť je produktom čistého praktického rozumu. Mravnosť je stupeň vývoja ducha, mravný stav spoločnosti, jednota práva a morality, živé dobro. Mravnosť obsahuje v sebe občiansku spoločnosť a štát.

Mravnosť je prepojená s duchom a myseľ človeka je duch. Myseľ človeka je anténa a prijímač, ktorá by mala byť napojená na vyššie bytie. Vyššie bytie je vyššia forma a úroveň dimenzie, kde neprebieha neustály boj, ale vzájomná spolupráca pre dobro celku. Mravnosť je teda kľúčová frekvencia a čin na udržanie sa v tomto vyššom bytí.

Súlad a prirodzené slovanské prepojenie duch/duša/telo znamená súlad mravných (zá)konov univerza. Kód univerza/vesmíru/ducha je priamo v jeho slove. Ves-mír. Vše v míru. Všetko v mieri. Harmónia a mier duch/duša/telo. (Zá)kony sú až za konmi vesmíru a je to nízkofrekvenčné 3D prostredie v momentálnej koncepcii planéty ako „opravovne duší“. Všetci najväčší mystici sveta sa zhodli na jednom: sme tu vo väzení a je potrebné sa odtiaľto dostať (momentálna 3D realita).

Ľudovít Štúr/Kriváň

„Som človek, som univerzum a to, čo robím, je správne. Prvotné sebauvedomenie, regulované len vlastným svedomím.“

Súlad kvantovej energetickej bytosti s prírodou. Nie sme vládcami prírody, ale sme jej súčasťou.

Príroda, ktorá má vyššie vedomie ako človek a je tu o miliardu rokov dlhšie (prof. Staněk a výskumy- stromy, tráva a aj kamene majú svoje vedomie). Sebestačný dom „vo vzduchu“ je komunitné bývanie vyššieho vedomia v súlade s prírodou a okolitým vedomím.

Čítať viac Čítať viac

Snímka: instagram.com

Snímka: konopkar.sk

Národnohospodársky záujem Slovenska – konopa siata

Naši predkovia v minulosti pestovali konope siatu na ploche veľkej ako 31 000 futbalových ihrísk. Konope siate je pre človeka najužitočnejšia rastlina na svete. Pestovanie by vyriešilo mnohé problémy s energiami, drevom, zdravím, v stavebníctve, papierníctve, textile a poľnohospodárstve. Pestovaním technickej konopy siatej ide postaviť sebestačnosť celého štátu. Vieme sa konopou obliecť, liečiť, najesť, postaviť si dom, napnúť plachty na lodiach, vyrobiť auto, natankovať ju do auta, nakrémovať sa, vyrobiť plast, zachrániť svet.

Čítať viac Čítať viac

Tak ako slnko svieti na každého z nás a nepýta za to nič, tak dostanete aj platidlo EK

OBCHODUJME PODĽA VYŠŠIEHO VEDOMIA – ZAPLAŤME SI NAVZÁJOM SVOJOU ENERGIOU – PLATIDLOM ☘️

Dnešná doba súvisí so zmenou energií a cykloch planéty. Ideme z hmotného do nehmotného sveta vyšších frekvencií. Peniaze morálne fungovali, keď boli definované ako výmenný prostriedok potvrdenky na zlato v pomere 1:1. Už to nefunguje. Dlh je obrovský a peniaze ničím hodnotovým nekryté iba dlhom zožerie inflácia. Ostáva nám teda vymyslieť vlastné kvantové platidlo, kde nikdy nevznikne dlh a ľudia si zaplatia medzi sebou podľa vyššieho vedomia.

Čítať viac Čítať viac

Kriváň – zjednocujúci symbol slobody všetkých Slovákov a bytostí Slovenska. Svet si nás bude pamätať a nie mýliť.

Aj sám Ľudovít Štúr v básňach ho spomína. V básni Kriváň vyjadruje pocity, že tak ako tento vrchol sa dvíha do výšky, aj ľudia pod ním žijúci povznášajú svoje myšlienky k oblakom, ale hneď sa musia vrátiť k zemi, lebo si uvedomujú ťažké položenie národa a jeho žiaľ. Tak ako sú však silné a mohutné Tatry, takí sú aj ľudia pod nimi. Kriváň chápe ako symbol Slovanov. Sám seba s ním stotožňuje, musí byť pevný, vysoko v oblakoch a predsa pripútaný k zemi. Aj tak však dokáže preraziť všetky mraky nad slovenským národom. Pre Štúrovcov bol Kriváň najkrajším vrchom Tatier a bol pre nich symbol veľkosti tohto horstva.

„Dokiaľ Kriváň stojí, žije i národ náš:
Nič mu nevykoná nepriateľ, satanáš!
A ty, Kriváňu náš, vypni už raz hlavu!
Videls’ pohanenie – viď aj našu slávu!“

Kriváň/Snímka: Pixabay

Rehor Uram Podtatranský – slovenský národný buditeľ, učiteľ, redaktor, spisovateľ, básnik, prozaik, dramatik, publicista, folklórista, prekladateľ a organista.

Symbol je hviezdna kotva národa na nebi. A my potrebujeme svoj vlastný slovenský symbol, koncepciu, ideu a vyšší mrav (étos). Nie cudzie symboly, ktoré sem boli importované zo zahraničia a energeticky nás blokujú v raste ducha a prekročeniu do novej epochy ľudstva, kde budú platiť úplne iné kritériá medziľudských vzťahov a vzťahu k prírode.

Snímka: mrslovak.com

Slovenčina je jedinečná

Cyril a Metod si vzali za základ svojej abecedy starosloviensku bukvicu a upravením do nového písma hlaholika dosiahli solúnski bratia počas návštevy v Ríme (v roku 868) u pápeža Hadriána II. aj schválenie prvého slovanského spisovného jazyka ako štvrtého liturgického jazyka západnej cirkvi. Po zriadení Nitrianskeho biskupstva sa mohli vykonávať kresťanské obrady, popri latinčine, gréčtine, hebrejčine aj v starej slovenčine. Táto skutočnosť, ako aj titul arcibiskupa, ktorý Metodovi udelil pápež Hadrián, svedčí o úspešnosti misie.

„Koľko krát inšpiruješ cudzinca, aby sa naučil po slovensky, toľkokrát si človekom.“

Ušľachtilá pieseň o Slovensku (neoficiálna slovenská hymna)

Hymna nemá byť odkazom doby. Hymna má byť nadčasová, má opisovať krásu krajiny a jej skutočné hodnoty. Predstavte si zmenu v našom prístupe jeden k druhému a k svojmu okoliu, keď počujete V dolinách. Máte iskru v očiach a hreje vás pri srdci. Keď ste v zahraničí, máte chuť vrátiť sa naspäť na Slovensko. Tak nádherná krajina si zaslúži nádhernú a vznešenú hymnu.

Snímka: wikimedia.org

Príbeh vzniku slovenskej piesne V slovenských dolinách

Terchová nie je len rodiskom Juraja Jánošíka a najvýznamnejšieho slovenského osvietenca Adama Františka Kollára, ale aj miesto, kde sa zrodila neoficiálna slovenská hymna V slovenských dolinách. Jej nádherné prostredie inšpirovalo známeho slovenského textára Ľuboša Zemana k napísaniu dnes už legendárneho hitu. Romantické okolie ho tak nadchlo, že si sadol a v momente napísal text, ktorý preslávil spevák Karol Duchoň. Skladba vznikla v júli roku 1975, keď do Štefanovej na dovolenku zavítal Ľuboš Zeman, známy slovenský básnik, textár, novinár a publicista. Textár sa ubytoval v hoteli pred Štefanovou. Hneď v prvý deň sa vydal hľadať múzu. Pristavil sa pri starej krčme.

„Domáci popíjali, tak som si k nim prisadol. Spievalo sa, bolo mi s nimi príjemne. Bránka bola otvorená, v diaľke som videl stádo oviec. Tak som to opísal aj v texte. Je to veľmi realistické,“ prezradil Zeman. Atmosféra ho dostala, takže sa neskoro v noci ubytoval v blízkej chatke a o štyri hodiny bol hit na svete.

„Keď som ráno vstával, domáci práve tíško zvážali drevo z hory. To som vložil do textu v hoteli,“ dodal. Duchoňa text dojal. „Povedal: to je bomba! Mal slzy v očiach,“ zaspomínal si Zeman.

Ľuboš Zeman/Snímka: teraz.sk

Ľuboš Zeman/Snímka: teraz.sk

Snímka: wikimedia.org

V dolinách — kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva,
jeho jas v tmavom ráne vždy svieti ako brieždenie,
V dolinách — lesný med vonia viac ako tráva,
na svahoch túlia sa ovčie stáda,
V domoch pieseň znie.V dolinách — človek sám svoju prírodu chráni.
Každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek.
V dolinách — ľudia nemajú zamknuté brány.
Majú tam srdcia čisté a vľúdne ako prúdy riek.Je to kraj kde prísne štíty hôr,
Teplo dolín múdro strážia,
Pokým slnka lúč zazvoní,
na jarné zvonce ovčích stád.
Je to kraj kde ráno vstáva skôr,
Kde sa drevo z hory tíško zváža,
Je to Slovensko čarovné hrdé,
Mám ho rád. 

Ušľachtilá sLOVEnská vlajka (Mr. Slovak o.z.)

Ušľachtilá sLOVEnská vlajka Mr. Slovak predstavuje skutočné hodnoty a identitu Slovenska, ako po tisícročia spoločenstvu slnečnému, hrdému, vznešenému, kultúrnemu a kultivovanému. Ušľachtilá slovenská vlajka Mr. Slovak vystihuje dušu Slovenska, Kriváň ako symbol slobody Slovákov a ušľachtilé, vznešené farby, ako symboly spoločenského a kultúrneho bohatstva. Takáto vlajka predstavuje duchovné, kultúrne a prírodné bohatstvo Slovenska, má ľahko zapamätateľnú vizuálnu identitu a bude si ju pamätať takmer každý človek planéty.

Snímka: mrslovak.com

Snímka: mrslovak.com

Snímka: archív NR SR

Štúrovci – reformní konzervatívci. Reformy nikdy nekončia, pretože žijeme v prírodných cykloch. Ostáva len mravne konzervatívny bod vedomia v nás samých a teda univerze, ktoré svojou silou osvetlí telo a dušu prepojenú s morálkou a to všetko nie ako vládca planéty a prírody, ale supervedomie v súlade s prírodou, duchom, dušou a telom.

Slovensko – svetová krajina s 250 000 rokmi histórie